Obrazovanje i licenciranje obrta: Srednjoškolsko obrazovanje

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (program naukovanja).

  Broj sati Ukupni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
godišnje godišnje godišnje
a) Općeobrazovni dio 315 315 224 854
b) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom 281 280 288 849
c) Praktični dio s tehnološkim vježbama 900 900 800 2600
Ukupno a) + b) + c) 1496 1495 1312 4303

Sadržaji općeobrazovnog dijela programa utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola ( KLASA: 602-03/91-01-114, UR:BROJ: 532-08/91-01 od 20.lipnja 1991.) i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme (KLASA: 602-03/96-01/1170, UR.BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.)

Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 69/03 - pročišćeni tekst) i Zakona o obrtu (NN 49/03- pročišćeni tekst).