TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

Naknada ribarima za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti dodjeljuje se za povlačenje iz ribolova onih plovila koja su aktivna u segmentu koćarskog ili plivaričarskog ribolova.
Da bi ostvario pravo na naknadu, korisnik, mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
- mora imati važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u trenutku podnošenja prijave,
- mora imati važeću plovidbenu dozvolu,
- mora imati najmanje jednoga stalno zaposlenog člana posade (dokaz: knjiga popisa posade i platne liste),
- mora imati dovoljnu ribolovnu aktivnost u razdoblju od dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja prijave,
- mora imati najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene ribolovnim alatom pridnenom povlačnom mrežom koćom ili plivaricom srdelarom, u svakoj godini u dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja prijave
- plovilo koje je predmet prijave mora biti upisano u Registar ribolovne flote najmanje 5 godina,
- plovilo mora biti autorizirano u segmentu koćarskog odnosno plivaričarskog ribolova,
- plovilo mora biti staro najmanje (petnaest) 15 godina, na način da će se starost plovila izračunavati sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 3259/1994 od 22. prosinca 1994. godine o izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila. Znači, starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama uzimajući u obzir godinu u kojoj se podnosi prijava te godinu kad je plovilo proizvedeno sukladno podatku iz Upisnog lista (za brodove) ili u slučaju brodica godina proizvodnje iz Dozvole za plovidbu brodice,
- u slučaju da je korisnik za plovilo za koje je odobrena potpora za provedbu mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ koristio sredstva kroz Model kapitalnih ulaganja i Model izgradnje i modernizacije ribolovne flote u zadnjih osam (8) godina koje prethode objavi Natječaja, u iznosu većem od 250.000,00 kuna, dobiveni iznos mu se odbija od predviđene potpore.

Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava koje su udovoljile uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prethodno navedenima, u padajućem nizu, sukladno kriterijima odabira operacija koje odobrava Odbor za praćenje.

Rangiranje će se vršiti temeljem slijedećih kriterija:

I. KRITERIJ
Vrsta plovila
- Koće – 10 BODOVA
- Plivarica “Srdelara” – 5 BODOVA

II. KRITERIJ:
Vrsta aktivnosti kojom se provodi trajna obustava
- Prenamjena plovila u druge djelatnosti izvan ribarstva – 10 BODOVA
- Uništenje plovila (scrapping) – 8 BODOVA

III. KRITERIJ
Godine starosti plovila
- Plovila starija od 30 godina – 1 BOD za svaku godinu, maksimalno 15 BODOVA

IV. KRITERIJ:
Bruto tonaža
- više od 100 GT - 15 BODOVA
- od 50 do 100 GT –13 BODOVA
- od 25-50 GT- 11 BODOVA
- manje od 25 GT – 9 BODOVA

V. KRITERIJ:
Snaga pogonskog stroja
- više od 600 kW – 15 BODOVA
- od 300 do 600 kW – 13 BODOVA
- od 100 – 300 KW -11 BODOVA
- manje od 100 KW- 9 BODOVA

VI. KRITERIJ:
Ribolovna aktivnost u razdoblju od dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja prijave
- više od 150 dana godišnje – 15 BODOVA
- od 120 do 150 dana godišnje – 12 BODOVA
- od 90 do 120 dana godišnje – 9 BODOVA
- manje od 90, ali minimalno 60 dana godišnje – 5 BODOVA

VII. KRITERIJ:
Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja prijave
KOĆE (dvije godine ukupno):
- više od 100.000 kg - 15 BODOVA
- od 50.000 – 100.000 kg – 12 BODOVA
- od 20.000 – 50.000 kg - 9 BODOVA
- od 5.000 – 20.000 kg - 5 BODOVA
- manje OD 5.000 kg - 3 BODA

PLIVARICE (dvije godine ukupno):
- više od 800.000 kg – 15 BODOVA
- od 400.000 – 800.000 kg -12 BODOVA
- od 200.000 – 400.000 kg – 9 BODOVA
- od 10.000 – 200.000 kg – 5 BODOVA


« Povratak na novosti | Napisano 02.07.2014.