REPROGRAMIRNJE NAPLATE POREZNOG DUGA

Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, a objavljen je u Narodnim novinama broj 25 od 28. veljače 2012. od kada počinje njegova primjena. Imajući u vidu stanja nelikvidnosti u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poremećaja na tržištu u zemlji ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, nametnula se potreba da se navedeni zakon donese.
Navodimo najznačajnije odredbe zakona kojim se omogućuje reprogramiranje naplate poreznog duga:
- Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012., reprogramiranjem naplate poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata
- Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje
- Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona
- Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 29. ožujka 2012.)
- Zahtjev sadrži:
– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i
prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
– podatke o povezanim društvima,
– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem
poreznom zakonu
- Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u razdoblju od 1. listopada 2008. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug
- Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamate poduzetnici mogu podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 30. travnja 2012.)
- U skladu s ovim Zakonom kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne računa prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.
O zahtjevu za otpis duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo financija.

Završki Neven

« Povratak na novosti | Napisano 02.03.2012.