PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«
Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 151/14. od 19.12.2014., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova

a) uništavanjem plovila (eng. scrapping) ili
b) prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova.

Uništavanje ribarskog plovila je trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela;

Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova je prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;

Dodjela potpore provodi se u okviru Prioritetne osi 1. »Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije«, Mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Operativni program za ribarstvo RH za programsko razdoblje 2007-2013, donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 38/2014), te je odobren od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19. prosinca 2013. godine. ( Napomena : OPR 2007-2013. dostavljamo u prilogu )

Ukupna financijska alokacija za provedbu ove mjere iznosi 4,76 milijuna eura, od čega Europska unija sudjeluje sa 3,57 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo, a preostalih 1,19 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u:
a) ribolovu okružujućim mrežama plivaricama srdelarama, i
b) ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama.

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se uništavanjem ili prenamjenom ribarskog plovila.

Ovaj Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično.

Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) te Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), uz pripadajuće upute i Vodič za korisnike.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti sukladno planu prilagodbe ribolovnog napora iz članka 21. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (klasa: 022-03/14-04/49, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 29. svibnja 2014. godine) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (klasa: 022-03/14-04/96, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 27. ožujka 2014. godine).

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora (klasa: 324-01/14-01/2132, urbroj: 525-13/0314-14-1 od 10. prosinca 2014. godine), sukladno kojoj je dozvoljeno trajno povući 1.819,74 GT-a.

Nacionalna shema smanjenja ribolovnog napora je shema kojom se određuje gornja granica bruto tonaže ribarskih plovila ( GT ) koja može biti trajno povučena iz ribolovne flote

Trajna obustava ribolovne aktivnosti može se postići samo:

a) uništavanjem ili
b) prenamjenom

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u:

a) ribolovu okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama ( plivaričarski ribolov) i
b) ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama ( koćarski ribolov).

Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 4.760.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu bit će propisan u Natječaju, a sukladno Odluci Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET). Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 1.1 »Trajna obustava ribolovne aktivnosti«, koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

Raspisivanje natječaja za ovu mjeru očekuje se uskoro, a predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora.

U slučaju da je korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju dokumenata propisanih ovim Pravilnikom ili Natječajem, istu može zatražiti u područnim jedinicama/ispostavama Uprave ribarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva će na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo) objaviti popis područnih jedinica/ispostava s kontaktima.

« Povratak na novosti | Napisano 12.01.2015.