PRAVILNIK O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2835
Na temelju članka 14. stavka 9. i članka 15. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 81/13) ministar poljoprivrede donosi
Opće odredbe
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se:
– uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)
– sadržaj obrasca povlastice
– uvjete pod kojima je moguće prenositi prava iz povlastice na drugu povlasticu,
– način provedbe javnog poziva za otkup i prijenos povlastice
– uvjete pod kojima je moguće prenijeti povlasticu na novog vlasnika
– sadržaj i način vođenja Registra povlastica,
– način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica.
Povlastica
Članak 2.
(1) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu Zahtjev) od strane vlasnika plovila, uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice ukoliko se radi o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe, donosi rješenje o izdavanju povlastice i obrazac povlastice.
(2) Povlastica će se izdati vlasniku plovila u slučajevima:
– kupnje plovila s povlasticom u cijelosti;
– prijenosa povlastice putem javnog poziva;
– nasljeđivanja plovila koje ima povlasticu;
– darovanja plovila s povlasticom u cijelosti bračnom drugu ili srodniku po krvi u ravnoj liniji do 2. stupnja nasljeđivanja;
– kupnje povlastice za ribolov u državnom vlasništvu putem javnog natječaja;
– kada je ribarsko plovilo izgrađeno u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote sukladno odobrenim uvjetima, odnosno kada je plovilo nabavljeno ili pokrenuta izgradnja prije zabrane izdavanja novih povlastica o čemu je vlasnik pisanim putem obavijestio Ministarstvo.
(3) Uz rješenje o izdavanju povlastice izdaje se i obrazac povlastice koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.
(4) Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica.
Članak 3.
(1) Vlasnik plovila, uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice, ukoliko se radi o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe, podnosi zahtjev mjesno nadležnoj Ispostavi Ministarstva nadležnoj za obavljanje poslova ribarstva (u daljnjem tekstu: Ispostava) u kojoj pravna osoba ima sjedište odnosno fizička osoba prebivalište.
(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva po svome sjedištu odnosno prebivalištu ne pripada niti jednoj Ispostavi s obzirom na mjesnu nadležnost, tada se Zahtjev može podnijeti bilo kojoj Ispostavi Ministarstva nadležnoj za obavljanje poslova ribarstva.
(3) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka, koji su sastavni dijelovi povlastice, vlasnik plovila dužan je podnijeti novi zahtjev, te će Ministarstvo donijeti novo rješenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima i izdati novu povlasticu.
(4) Ukoliko je ribarsko plovilo u leasingu, korisnik leasinga može podnijeti zahtjev i zatražiti izdavanje povlastice ukoliko priloži ovjerenu ispravu financijske institucije koja je vlasnik plovila o prijenosu prava na izdavanje povlastice i svih prava koja proizlaze iz nje.
Članak 4.
(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:
– dokaz o identitetu vlasnika plovila
– dokaz o vlasništvu plovila za koji se traži povlastica
– važeća isprava o plovilu (za brodice plovidbena dozvola, a za brodove izvadak iz upisnika brodova ili upisni list broda i svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu)
– konačno rješenje o prestanku važenja povlastice, na temelju kojeg se traži izdavanje nove povlastice
– dokaz da je fizička ili pravna osoba koja će obavljati djelatnost gospodarskog ribolova (ovlaštenik povlastice) registrirana za obavljanje te djelatnosti
– dokaz o stručnoj osposobljenosti odgovorne osobe u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i
– dokaz o identitetu odgovornih osoba u obavljanju gospodarskog ribolova na moru.
(2) U slučajevima kupoprodaje, darivanja ili nasljeđivanja uz zahtjev treba priložiti i:
– ovjereni ugovor o kupoprodaji plovila s povlasticom ukoliko se radi o kupnji plovila s povlasticom u cijelosti;
– ovjereni ugovor o kupoprodaji povlastice ukoliko se radi o prijenosu povlastice putem javnog poziva;
– pravomoćno rješenje o nasljeđivanju plovila ukoliko se radi o nasljeđivanju ili
– ovjereni ugovor o darovanju plovila s povlasticom u cijelosti ukoliko se radi o darovanju plovila s povlasticom u cijelosti bračnom drugu ili srodniku po krvi u ravnoj liniji do 2. stupnja nasljeđivanja.
(3) Zahtjev će se odbiti ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik plovila ili ovlaštenik povlastice ima izrečenu mjeru trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.
Izgled povlastice
Članak 5.
Obrazac povlastice je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom, a potom se plastificira.
Članak 6.
(1) Obrazac povlastica mora sadržavati sljedeće podatke:
1. OPĆI PODACI
– grb Republike Hrvatske,
– naziv Ministarstva,
– KLASA i URBROJ,
– datum izdavanja,
– naziv: POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU,
– serijski broj povlastice
– razdoblje obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova za sezonske obrte,
– pečat i potpis ovlaštene osobe.
2. PODACI O RIBARSKOM PLOVILU:
– CFR broj plovila,
– država upisa,
– ime broda ili nacionalna (registarska) oznaka brodice,
– snaga motora (kW),
– tonaža (GT),
– duljina plovila preko svega.
3. PODACI O OVLAŠTENIKU POVLASTICE
– naziv obrta te ime i prezime vlasnika obrta odnosno naziv pravne osobe i ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi ovlaštenika povlastice,
– adresa sjedišta obrta odnosno adresa sjedišta pravne osobe,
– MBO ili OIB ovlaštenika povlastice.
4. PODACI O VLASNIKU PLOVILA
– ime i prezime vlasnika plovila ukoliko je vlasnik fizička osoba građanin odnosno naziv obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik odnosno naziv pravne osobe ukoliko je vlasnik pravna osoba,
– adresa fizičke osobe ukoliko je vlasnik fizička osoba građanin odnosno adresa sjedišta obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik odnosno adresa sjedišta pravne osobe ukoliko je vlasnik pravna osoba
– ime i prezime vlasnika obrta ukoliko je vlasnik fizička osoba obrtnik odnosno ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi ukoliko je vlasnik pravna osoba
– OIB vlasnika plovila
5. PODACI O RIBOLOVNIM ALATIMA, OPREMI I RIBOLOVNIM ZONAMA
– ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata,
– pomoćna plovila.
(2) Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).
Registar povlastica
Članak 7.
(1) Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar povlastica«.
(2) U Registar povlastica upisuju se sljedeći podaci:
1. Tijelo koje je izdalo povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice,
2. Podatke o plovilu za koje je izdana povlastica,
3. Podatke o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo,
4. Podatke o odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova na moru i sve promjene koje je ovlaštenik povlastice dužan dostaviti ministarstvu telefaksom, mailom ili elektroničkim putem prije isplovljavanja plovila u ribolov.
5. Vrste ribolovnih alata,
6. Ribolovne zone u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov,
7. Pomoćna plovila,
8. Promjene podataka upisanih u povlastici,
9. Prestanak važenja povlastice i obrazloženje prestanka važenja,
10. Oduzimanje povlastice za ribolov i obrazloženje o oduzimanju,
11. Datum pokretanja upravnog spora,
12. Odluku Upravnog suda, broj i datum iste.
13. Napomene.
Prijenos povlastice u cijelosti
Članak 8.
(1) Prijenos povlastice u cijelosti dopušten je u slučaju:
1. promjene vlasnika plovila upisanog u povlasticu radi kupoprodaje, darovanja ili nasljeđivanja plovila s povlasticom;
2. prijenosa povlastice na novog vlasnika i za drugo plovilo putem Javnog poziva sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
(2) Prijenos povlastice u cijelosti u slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem povlastice starog vlasnika plovila i izdavanjem povlastice na novog vlasnika istog plovila s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinute povlastice.
(3) Prijenos povlastice u cijelosti u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovog članka izvršit će se ukidanjem povlastice starog vlasnika plovila i izdavanjem povlastice na novog vlasnika drugog plovila s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinute povlastice.
(4) Prijenos povlastice sukladno stavku 3. ovog članka može se izvršiti isključivo ako je drugo plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.
Zamjena plovila upisanog u povlasticu, zamjena porivnog stroja u plovilu na koje je izdana povlastica, promjena veličine plovila u GT
Članak 9.
(1) Zamjena plovila upisanog u povlastici dozvoljena je isključivo u slučaju da je novo plovilo istog vlasnika iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.
(2) Zamjena plovila sukladno stavku 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem povlastice vlasnika plovila u koju je upisano staro plovilo i izdavanjem povlastice istom vlasniku u koju će se upisati novo plovilo s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinute povlastice.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljava se upis plovila veće veličine u GT i veće snage porivnog stroja u kW u slučaju kada isti vlasnik posjeduje dva ili više plovila koja su upisana u važeće povlastice te ih želi zamijeniti jednim novim plovilom.
(4) Zamjena plovila sukladno stavku 3. ovog članka izvršit će se ukidanjem dvije ili više povlastica vlasnika plovila u koje su upisana stara plovila i izdavanjem jedne nove povlastice istom vlasniku u koju će se upisati novo plovilo s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz ukinutih povlastica.
(5) Zamjena plovila sukladno stavcima 3. i 4. ovog članka dozvoljava se isključivo ako je novo plovilo iste ili manje veličine u GT od zbroja GT-a zamijenjenih plovila i ako je snaga porivnog stroja novog plovila ista ili manja od zbroja snaga porivnih strojeva sa zamijenjenih plovila.
(6) Upis novog porivnog stroja plovila u povlasticu radi zamjene porivnog stroja, odobrit će se isključivo ako je novi porivni stroj iste ili manje snage od porivnog stroja koji se zamjenjuje.
(7) Upis promjene veličine plovila u GT u povlasticu odobrit će se isključivo ako se radi o smanjenju GT-a.
(8) Iznimno od odredbi stavka 7. ovog članka odobrit će se upis promjene veličine plovila u GT, odnosno povećanje GT, isključivo sa ciljem modernizacije plovila u svrhu poboljšanja sigurnosti na plovilu, radnih uvjeta, higijene i kakvoće proizvoda uz uvjet da je u bilo kojem slučaju onemogućeno povećanje ribolovnog napora.
Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu
Članak 10.
(1) Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu dozvoljava se sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i izvršit će se ukidanjem tog prava iz jedne povlastice i upisom tog istog prava u drugu povlasticu.
(2) Prijenos prava upisa svih okružujućih mreža plivarica, povlačnih mreža koća i mreža potegača s pripadajućim ribolovnim zonama odobrit će se samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u koju je upisano plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW od plovila koje je upisano u povlasticu s koje se to pravo prenosi.
(3) Nije dozvoljen prijenos prava upisa neaktivnih ribolovnih alata i pripadajućih ribolovnih zona, bez obzira o kojim se ribolovnim alatima radi.
(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovog članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke i plutajućeg parangala odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet tune.
(5) Pod neaktivnim ribolovnim alatima iz stavka 3. ovog članka smatraju se oni alati kojima je ribolov obavljan manje od 30 dana godišnje ili 150 dana u pet godina u razdoblju od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2012.,
(6) Iznimno od stavka 3. ovog članka dozvoljava se prijenos prava upisa neaktivnih alata iz jedne povlastice u drugu povlasticu istog vlasnika plovila pod uvjetom da se ne radi o neaktivnim alatima iz stavka 2. ovog članka.
(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, broj dana za određivanje aktivnosti ribolovnih alata kojima je propisom ograničeno obavljanje ribolova na manje od pola godine u cijelom ribolovnom moru, razmjerno će se smanjiti prema dopustivom razdoblju ribolova.
Pohranjivanje povlastice
Članak 11.
(1) Povlasticu za ribolov pohranjuje u Ispostavi u kojoj je povlastica izdana vlasnik plovila koje je upisano u povlasticu uz ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice, o čemu se izdaje potvrda o preuzimanju povlastice.
(2) Namjeru preuzimanja povlastice iz pohrane vlasnik plovila treba najaviti Ispostavi unaprijed, i to najkasnije prethodnoga radnog dana od dana preuzimanja.
Upisnik pohranjenih povlastica
Članak 12.
(1) Upisnik pohranjenih povlastica vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka pod nazivom »Upisnik pohranjenih povlastica«.
(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u Upisnik pohranjenih povlastica sljedeće podatke:
1. Podaci o pohranjenoj povlastici: klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te serijski broj povlastice,
2. Podatke o plovilu za koje je izdana povlastica,
3. Podatke o vlasniku i ovlašteniku povlastice izdane za navedeno plovilo,
4. Mjesto i datum pohranjivanja povlastice,
5. Napomene.
Javni poziv o prijenosu povlastice
Članak 13.
(1) Vlasnik plovila na koje je izdana povlastica (u daljnjem tekstu: prodavatelj) može ponuditi na prodaju samo povlasticu, a o namjeri prijenosa povlastice obvezan je izvijestiti Ministarstvo radi otkupa za prijenos povlastice u državno vlasništvo, odnosno objave javnog poziva osobama zainteresiranima za otkup i prijenos prava iz povlastice (u daljnjem tekstu: ponuditelj).
(2) Prijenos povlastice iz stavka 1. ovog članka putem Javnog poziva dozvoljen je samo ukoliko se odnosi na povlastice temeljem koje je obavljan ribolov najmanje 30 dana godišnje ili ukupno 150 dana u razdoblju od prethodnih pet kalendarskih godina prije podnošenja zahtjeva što je razvidno iz dostave podataka o ulovu godina.
(3) Javni poziv za prijenos povlastice objavljuje se u mjesecima ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.
(4) U postupku prijenosa povlastice nakon Javnog poziva iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će kod prodaje u obzir uzeti najvišu ponuđenu cijenu.
(5) Ukoliko kod prodaje ima više od jedne najviše ponuđene cijene s identičnim iznosom rangiranje se obavlja temeljem sljedećih kriterija:
a. prebivalište ili sjedište na otocima I. skupine donosi 10 bodova
b. prebivalište ili sjedište na otocima II. skupine donosi 5 bodova
c. posjedovanje povlastice za gospodarski ribolov na moru u razdoblju zadnje tri godine i minimalno 30 radnih dana godišnje donosi 5 bodova.
(6) Ministarstvo će, temeljem kriterija iz stavaka 4. i 5. ovog članka, izvršiti odabir pristiglih važećih ponuda i donijeti Odluku o izboru osobe za prijenos povlastice i o tome obavijestiti prodavatelja i ponuditelja.
(7) Osobe iz stavka 6. ovoga članka će, nakon primitka obavijesti o provedbi Javnog poziva, sklopiti kupoprodajni ugovor o prijenosu povlastice. Nadležna Ispostava će, temeljem zahtjeva ponuditelja, donijeti rješenje o prestanku važenja povlastice prodavatelja i donijeti rješenje o izdavanju povlastice ponuditelju za novo plovilo.
(8) Ukoliko osoba koja je izabrana za prijenos povlastice kao najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje i prijenosa povlastice, to pravo prolazi na sljedećeg ponuditelja sukladno Odluci iz stavka 6. ovoga članka.
(9) Prodavatelj može odustati od prijenosa povlastice o čemu mora obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka.
(10) Prodavatelj koji odustane od prijenosa povlastice nakon provedenog Javnog poziva ne smije ponovno zatražiti prijenos povlastice sljedeća 3 mjeseca.
Završne odredbe
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine« br. 144/10, 123/11, 53/12, 98/12, 113/12, 15/13 i 33/13).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/13-01/111
Urbroj: 525-13/0323-13-1
Zagreb, 23. rujna 2013.
Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 15.11.2013.