PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 29/14, a stupa na snagu 7. ožujka 2014. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu (NN, 59/2011).

Pravilnik o malom obalnom ribolovu donosi se radi usklađivanja s odredbama novog Zakona o morskom ribarstvu (NN, 81/2013). Novim Zakonom o morskom ribarstvu izmijenjen je naziv dokumenta na temelju kojeg se obavlja mali obalni ribolov. Prije je bilo Odobrenje, a sada je Povlastica. Pravilnikom je određeno da će do sada izdana Odobrenja biti zamijenjena po službenoj dužnosti Povlasticama.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

a) namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu i
b) sadržaj obrasca, uvjete i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za mali obalni ribolov.

Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.

Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova, povlastica se obavezno mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.

Kod obavljanja malog obalnog ribolova, ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Ukoliko način na koji se smije obavljati mali obalni ribolov i/ili način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema u malom obalnom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, utoliko se primjenjuju odredbe Zakona o morskom ribarstvu i odredbe propisa donesenih na temelju njega, koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koji se smiju koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

U obavljanju malog ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. Jednostruke mreže stajačice veličine oka mrežnog tega minimalno 16 mm, ukupne duljine do najviše 200 metara;

2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada;

3. Osti s ili bez uporabe umjetne rasvjete (ferala) – do dva (2) komada osti;

4. Udičarski ribolovni alati:
– odmet,
– kančenica,
– povlačni povraz ili panula,
– povraz s kukom za lov glavonožaca,
– stajaći pridneni parangal, jedan ili više njih s ukupno do najviše stotinu i pedeset (150) udica;
– naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada.

U obavljanju malog obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda), samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme. Pod priručnom opremom podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću snagom ljudskog tijela.

Ukupna količina svih vrsta jednostrukih mreža stajaćica, koje se nalaze u moru i na plovilu kojim se ribolov obavlja, ne smije prelaziti 200 metara.

Kod obavljanja malog obalnog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama, mreže se:

– moraju dignuti iz mora najkasnije dva (2) sata nakon izlaska sunca,
– smiju postavljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.

Iznimno, u slučajevima više sile (nesreća, vremenske neprilike), mreže mogu ostati u moru i dulje i to dok ne nastanu uvjeti za njihovo vađenje iz mora.

Mreže stajaćice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je upotrebljavati na doček.

Umjetna rasvjeta (feral) u malom obalnom ribolovu smije se koristiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

U obavljanju malog obalnog ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca, smije se koristiti umjetna rasvjeta maksimalne jačine 1000 Cd.

U obavljanju malog obalnog ribolova, zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu za lov glavonožaca od 1. ožujka do 1. listopada.

Radi izjednačavanja uvjeta u malom obalnom ribolovu sa športskim i rekreacijskim ribolovom, pomaknut je datum od kojeg je dozvoljeno korištenje umjetne rasvjete u ribolovu glavonožaca s 1. studenog na 1. listopada.

Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova ostima, zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Ministarstvo poljoprivrede će na temelju podnesenog Zahtjeva za izdavanjem povlastice nadležnoj ispostavi izdati rješenje o izdavanju povlastice.

Za izdavanje rješenja o povlastici za mali obalni ribolov, uz zahtjev je potrebno platiti upravne pristojbe u iznosu od 20 kn pri podnošenju zahtjeva i 100 kn za izdavanje rješenja o povlastici.

Uz rješenje o izdavanju povlastice, ovlašteniku se izdaje i obrazac povlastice.

U rješenje o izdavanju povlastice i obrazac povlastice može se upisati samo jedno plovilo.

Ministarstvo poljoprivrede će izdati rješenje o izdavanju povlastice, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od 90 dana od dana podnesenog Zahtjeva.

Podnositelju zahtjeva se izdaje potvrda o podnesenom zahtjevu.

Zahtjev za izdavanje povlastice podnosi se nadležnoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nema prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, utoliko se tada zahtjev za izdavanje odobrenja može podnijeti bilo kojoj ispostavi.

Pri svakoj nastaloj promjeni koja nastane u odnosu na podatke u Zahtjevu na temelju kojeg je izdano rješenje o izdavanju povlastice, ovlaštenik odobrenja mora podnijeti novi Zahtjev ispostavi u kojoj je izdana povlastica.

Uz zahtjev za izdavanje Povlastice treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o posjedovanju važećeg odobrenja za mali ribolov,
– dokaz o ostvarenom dohotku u prethodnoj kalendarskoj godini,
– identifikacijsku ispravu,
– važeću ispravu o plovilu za koje se traži odobrenje,
– izvod iz registra ribarske flote,
– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik,
– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova.

U postupku izdavanja povlastice umirovljenom ovlašteniku, povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama potrebno je:

– dokaz o umirovljenju podnositelja zahtjeva,
– dokaz da je podnositelj bio ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
– identifikacijska isprava,
– važeću ispravu o plovilu za koje se traži odobrenje,
– izvod iz registra ribarske flote,

– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik,
– dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova.

Dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova podnositelja zahtjeva je Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za mali ribolov ili Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova izdana temeljem Pravilnika o malom obalnom ribolovu (NN, 59/2011) vrijede do zamjene i bit će zamijenjena po službenoj dužnosti povlasticama i uvedena u Registar povlastica za mali obalni ribolov u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Vlasnici važećih odobrenja za mali ribolov s navršenih 60 godina života, a koji su podnijeli zahtjev za izdavanje Povlastice za mali obalni ribolov, mogu obavljati mali ribolov na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov i potvrde o podnesenom zahtjevu do izdavanja rješenja iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.

« Povratak na novosti | Napisano 13.03.2014.