Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
1710
Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI TRŽIŠNE KOMPENZACIJE U RIBARSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/2014 i 60/2014) u članku 5. stavku 1. alineja 3. briše se.
Članak 2.
U članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Korisnik koji podnosi zahtjev preko ribarske zadruge, može preko ribarske zadruge u sklopu skupnog Zahtjeva zatražiti tržišnu kompenzaciju i za količinu koja nije prodana preko ribarske zadruge ali ista mora biti obračunata u iznosu od 8% od prosječne cijene proizvoda za koji se dodjeljuje tržišna kompenzacija.«
U članku 6. dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5..
Članak 3.
U članku 7. stavak 4. briše se.
U članku 7. dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8..
U članku 7. stavku 5. izraz »iz stavka 9. ovog članka« mijenja se i sada glasi »iz stavka 8. ovog članka«.
U članku 7. stavku 8. izraz »stavcima 6., 7. i 8. ovog članka« mijenja se i sada glasi »stavcima 5., 6. i 7. ovog članka«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/14
Urbroj: 525-13/0823-14-8
Zagreb, 3. srpnja 2014.
Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

« Povratak na novosti | Napisano 07.08.2014.