Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ

Poštovani,

ukoliko niste dobili informaciju iz drugih izvora, obavještavamo Vas da je

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,

temeljem

1. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2016. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14)

2. Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije 2014.-2017. („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj 1/14, 18/15)

3. Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 01/13)

4. Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije“ broj 2/11),

objavila sljedeće JAVNE POZIVE za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpore :
1. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 4. LEGALIZACIJA OBJEKATA ZA OBAVLJANJE PRIMARNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA 2015. GODINU Rok 31. 08. 2015.

2. JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 3. POSEBNE MJERE POMOĆI ZA SEKTOR STOČARSTVA, PODMJERA A) OBNAVLJANJE STOČNOG FONDA U 2015 GODINI Rok 13. 06. 2015.

3. JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 2. PRIMJENA STAJSKOG GNOJIVA I PROVEDBA NITRATNE DIREKTIVE U 2015 GODINI Rok 13. 06. 2015.

4. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE OSNIVANJU I RAZVOJU MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2015 GODINU Rok 20. 05. 2015.


5. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA POTPORE IZGRADNJE JEDNOSTAVNIH AKUMULACIJA ZA NAVODNJAVANJE U POLJOPRIVREDI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. Rok 13. 05. 2015.


6. JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 1. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG POSJEDA I UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2015 GODINI Rok 13. 06. 2015.


7. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA KONKURENTNOSTI I KVALITETE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2015. GODINU
Rok 17. 06. 2015.

8. JAVNI POZIV GRADOVIMA I OPĆINAMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PROGRAMA SUFINANCIRANJA UREĐENJA POSTOJEĆIH ZAPUŠTENIH POLJSKIH PUTOVA U ZAGORI, PRIOBALJU I OTOCIMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. Rok 02. 05. 2015.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 4. LEGALIZACIJA OBJEKATA ZA OBAVLJANJE PRIMARNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA 2015. GODINU

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. 08. 2015. godine.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su:

Troškovi geoedeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a najviše do 15.000,00 kuna.

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: Korisnik), koja je predala zahtjev za legalizaciju objekta zaključno sa 30. lipnja 2013., a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ).

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ostali korisnici Upisnika za provođenje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište i djelatnost na području Splitsko dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema državnom i županijskom proračunu.

Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica Domovinskog rata br. 2, 21000 Split - Povjerenstvo za odabir projekata za Mjeru 4. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2016.)

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. kolovoza 2015. godine.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 021/400-072 ili e-poštom: katarina.suta@dalmacja.hr.

http://www.dalmacija.hr/programi-gospodarstva/a/viewtype/cid/376
http://www.dalmacija.hr./natjecaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2867/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore--poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2014-2016-za-mjeru-4-za-2015


JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU3.POSEBNE MJERE POMOĆI ZA SEKTOR STOČARSTVA, PODMJERA A) OBNAVLJANJE STOČNOG FONDA U 2015 GODINI

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13. 06. 2015. godine.

Odobravaju se sredstva za potporu: Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva; - obnavljanje stočnog fonda na području Splitsko-dalmatinske županije. Potpora se odnosi na fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke i poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije.

Potpora se odobrava ovisno o sektoru proizvodnje:

 Govedarstvo
 Ovčarstvo i kozarstvo:
 Ostale izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja

Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069, email: josip.matas@dalmacija.hr; zorica.rako@dalmacija.hr ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr .

Javni poziv je objavljen 13. travnja 2015. godine na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave dostaviti na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija,
Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije
Povjerenstvo za provedbu Mjere 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.
„Prijava za sredstva potpore iz Mjere 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva na području Splitsko-dalmatinske županije“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

http://www.dalmacija.hr./natjecaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2866/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-potpora-iz-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2014-2016-za-mjeru-3-a-za-2015


JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU 2. PRIMJENA STAJSKOG GNOJIVA I PROVEDBA NITRATNE DIREKTIVE U 2015 GODINI

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13. 06. 2015. godine.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije, odobravaju se sredstva za potporu : Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive u poljoprivrednoj proizvodnji na području Splitsko-dalmatinske županije, te se pozivaju fizičke i pravne osobe, vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije da podnesu Zahtjev za potporu.

Zahtjev se podnosi na obrascu SDŽ-M-2 koji se nalazi na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr

Javni poziv je objavljen 13. travnja 2015. godine na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave dostaviti na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija,
Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije
Povjerenstvo za provedbu Mjere 2.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.
„Prijava za sredstva potpore iz Mjere 2.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

http://www.dalmacija.hr./natjecaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2865/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-potpora-iz-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2014-2016-za-mjeru-2-za-2015


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE OSNIVANJU I RAZVOJU MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2015 GODINU

Rok za podnošenje zahtjeva je do 20. 05. 2015. godine.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko dalmatinske županije za početnike u poduzetništvu koji posluju najviše do dvije kalendarske godine koje prethode tekućoj godini u kojoj je objavljen natječaj. Potpora se dodjeljuje u 75% iznosu opravdanih troškova sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

Popis prihvatljivih djelatnosti naveden je u Prilogu I ovoga Javnog poziva.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. svibnja 2015. godine.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-072 ili e-poštom: katarina.suta@dalmacija.hr

www.dalmacija.hr/natječaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2855/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore-osnivanju-i-razvoju-malog-gospodarstva-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2014-2017-za-2015


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA POTPORE IZGRADNJE JEDNOSTAVNIH AKUMULACIJA ZA NAVODNJAVANJE U POLJOPRIVREDI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2015.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13. 05. 2015. godine.

Odobravaju se sredstva za potporu izgradnji jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji (konvencionalnoj i/ili integriranoj i ili ekološkoj) na području Splitsko-dalmatinske županije. Potpora se odobrava u visini do 25% iznosa troška izgradnje jednostavne akumulacije.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i imaju poljoprivrednu proizvodnju i ulaganja na području Splitsko-dalmatinske županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu SDŽ-A-1 koji se nalazi na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr
Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069, email: josip.matas@dalmacija.hr; zorica.rako@dalmacija.hr ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr.

Javni poziv je 13. travnja 215. godine objavljen na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave dostaviti na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija,
Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije
Povjerenstvo za provedbu Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije.
„Prijava za sredstva potpore iz Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

www.dalmacija.hr/natječaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2862/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sredstva-iz-programa-potpore-izgradnje-jednostavnih-akumulacija-za-navodnjavanje-u-poljoprivredi-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2015JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA MJERU1.OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG POSJEDA I UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2015 GODINI

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13. 06. 2015. godine.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije odobravaju se sredstva za potporu: Okrupnjavanja poljoprivrednog posjeda i uređenja poljoprivrednog zemljišta u poljoprivrednoj proizvodnji na području Splitsko-dalmatinske županije.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem, poljoprivrednom proizvodnjom i ulaganjem na području Splitsko-dalmatinske županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu SDŽ-M-1 koji se nalazi na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr

Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069, email: josip.matas@dalmacija.hr; zorica.rako@dalmacija.hr
ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr

Javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave dostaviti na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija,
Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije
Povjerenstvo za provedbu Mjere 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.
„Prijava za sredstva potpore iz Mjere 1.Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

www.dalmacija.hr/natječaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2864/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-potpora-iz-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-2014-2016-za-mjeru-1-za-2015


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA KONKURENTNOSTI I KVALITETE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2015. GODINU

Rok za podnošenje zahtjeva je do 17. 06. 2015. godine.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za projekte iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2015. i to za:

Mjeru 1. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda
Mjeru 2. Sufinanciranje troškova osnivanja i početnog rada novoosnovane poljoprivredne zadruge
Mjeru 3. Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje HACCP sustava, uvođenje Global Gap standarda
Mjeru 4. Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva
Mjeru 5. Promidžba i marketinška priprema proizvoda
Mjeru 6. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na Protokol Županije u zatvorenoj omotnici, soba br.15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split,
Ulica Domovinskog rata br. 2, 21000 Split
- Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2015.

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. lipnja 2015. godine.

www.dalmacija.hr/natječaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2858/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-razvoja--konkurentnosti-i-kvalitete-poljoprivredne-proizvodnje-za-2015godinu


JAVNI POZIV GRADOVIMA I OPĆINAMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PROGRAMA SUFINANCIRANJA UREĐENJA POSTOJEĆIH ZAPUŠTENIH POLJSKIH PUTOVA U ZAGORI, PRIOBALJU I OTOCIMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 02. 05. 2015. godine.

Sukladno Programu sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 02/11), odobravaju se sredstva za sufinanciranje uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sredstva se mogu odobriti za:
• čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta
• sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje
• djelomično strojno skidanje terena (pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim poravnanjem terena sa skinutim materijalom
• profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 metra
• izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine)
• mogućnost betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta poradi nagiba terena.

Korisnici sredstava iz ovog Programa su Jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine)

Maksimalan iznos koji se može dati jedinici lokalne samouprave iznosi 100.000 kuna.

Obrazac SDŽ-PP-1 zahtjeva preuzima se na: www.dalmacija.hr

Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069, email: josip.matas@dalmacija.hr ; zorica.rako@dalmacija.hr ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije : www.dalmacija.hr .

Javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana objave Obavijesti o objavi Javnog poziva u glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Prijave dostaviti na adresu :
Splitsko-dalmatinska županija, Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije Povjerenstvo za provedbu Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori,priobalju i otocima Splitsko-dalmatinske županije.
«Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

www.dalmacija.hr/natječaji
http://www.dalmacija.hr/natjecaji/id/2827/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-projekata-za-program-sufinanciranja-ureenja-postojecih-zapustenih-poljskih-putova-u-zagori-priobalju-i-otocima-u-sdz

« Povratak na novosti | Napisano 25.05.2015.