ODLUKA O KRITERIJIMA IZBORA

Na temelju članka 18. i članka 20. Statuta Udruženja obrtnika otoka Hvara, Skupština Udruženja obrtnika otoka Hvara donijela je na 10. sjednici održanoj dana 22. 12. 2014. godine

ODLUKU
o kriterijima izbora za
TIJELA UDRUŽENJA OBRTNIKA OTOKA HVARA
( SKUPŠTINA, UPRAVNI ODBOR, NADZORNI ODBOR, PREDSJEDNIK)
za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način, rokovi i kriteriji izbora za iduća tijela Udruženja:
1. Skupština Udruženja obrtnika otoka Hvara
2. Upravni odbor Udruženja obrtnika otoka Hvara
3. Nadzorni odbor Udruženja obrtnika otoka Hvara
4. Predsjednik Udruženja obrtnika otoka Hvara

Članak 2.
Izbori za tijela Udružena obrtnika otoka Hvara započeti će 01. siječnja 2015. godine, a dovršiti će se na konstituirajućoj sjednici Skupštine koja će se održati 23. veljače 2015. godine.

Članak 3.
Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom HOK-a:
- članstvo u HOK-u
- plaćeni obvezni komorski doprinos
- da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.
Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa.
Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana raspisivanja izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja.
Kandidati za članove tijela u jedinstvenom komorskom sustavu dužni su uz izjavu o prihvaćanju kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.
Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.

Članak 4
Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.
Skupština ima 11 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.
Mandat članova skupštine Udruženja traje najduže do 15. listopada 2018. godine.

Članak 5.

Kriteriji za izračun broja predstavnika općina i gradova koji sačinjavaju Udruženje te cehova koji djeluju na prostoru Udruženja doneseni su uzevši u obzir strukovnu, brojčanu i teritorijalnu zastupljenost članova Udruženja. Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštini Udruženja su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 31. 10. 2014


TERITORIJALNI OBUHVAT
UDRUŽENJA BROJ OBRTA BROJ PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI


Hvar 395 5
Jelsa 213 3
Stari Grad 132 2
Sućuraj 34 1
UKUPNO 774 11NAZIV CEHA BROJ OBRTA BROJ PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI
Ceh ugostitelja i turističkih radnika 238 5
Ceh trgovine 115 2
Ceh prijevoznika 83 1
Ceh za ribarstvo 79 1
Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera 183 2


Članak 6.
Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:
- Upravnog odbora
- 1/3 članova Skupštine

Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:
- je član Udruženja
- obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
- je aktivna u tijelima Udruženja najmanje 4 godine
- ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
- dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.
Mandat Predsjednika Udruženja traje najduže do 15. listopada 2018. godine.

Članak 7.
Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i 2 člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja.
Upravni odbor ima 7 članova.
Mandat članova Upravnog odbora traje najduže do 15. listopada 2018. godine.

Članak 8.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.
Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje najduže do 15. listopada 2018. godine.
Članak 9
Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.
Mandat potpredsjednika udruženja traje najduže do 15. listopada 2018. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

« Povratak na novosti | Napisano 27.01.2015.