Objavljen javni poziv - Suvremeni dizajn tradicijskih i umjetnickih proizvoda

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno Pilot projektu „Suvremeni dizajn tradicijskih i umjetničkih proizvoda“.
Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 15.09.2014. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva).
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 14.11.2014. godine
2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA
Tradicijski i umjetnički obrti pokazatelji su kreativnosti i umješnosti majstora koji budućim naraštajima ostavljaju neprocjenjivi zalog za budućnost. Ističu ih specifična znanja koja su potrebna za izradu tradicijskih i umjetničkih predmeta te izviještena umješnost obrtnika kroz dugotrajan i složen proces naukovanja. Znanje i vještine generacijski su se prenosile s majstora na majstora te se umnažale i činile živo tkivo opstanka i razvoja navedenih djelatnosti. Istinsko tradicijsko i umjetničko obrtništvo jest više od same vještine stvaranja vrhunskih proizvoda pretežitim ručnim radom, ono odražava osobni doprinos obrtnika u stvaranju lokalnog, regionalnog pa čak i nacionalnog identiteta.
Prioritet ovog Javnog poziva je osuvremenjivanje i revitalizacija tradicijskih i umjetničkih obrta spajanjem proizvodnje tradicionalnih obrtničkih proizvoda sa suvremenim dizajnom.
U vremenima koja iziskuju brzu prilagodbu proizvodnih djelatnosti te njihovih finalnih proizvoda izražena je potreba za stvaranjem unikatnih proizvoda visoke estetske vrijednosti izrađenih tehnikama koju baštine majstori tradicijskih i umjetničkih obrta. Dizajn u tom procesu ima neupitnu ulogu te je u tom kontekstu nužno povezivanje dizajnera s obrtnicima koji prepoznaju potrebu za razvojem novih i atraktivnih vlastitih proizvoda.
Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:
 osuvremenjivanje proizvoda izrađenih tradicionalnim obrtnički tehnikama radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu
 povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda, veća afirmacija te povećanje atraktivnosti ovih proizvoda
 poticanje suradnje obrtnika i dizajnera radi stvaranja prepoznatljivog identiteta proizvoda tradicijskih i umjetničkih obrta.
3. IZNOS SREDSTAVA
Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A817060 osigurano je ukupno 500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.
4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva; obrti i trgovačka društva definirani odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02 i 63/07) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog
3
obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Izmjenama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/2002, 63/2007 i 53/2012) iz svibnja 2012. godine kategorizacija veličine poduzetnika usklađena je s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.1
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.
Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Republike Hrvatske također se mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.
UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti i trgovačka društva) iz točke 4. ovog Otvorenog javnog poziva sukladno Zakonskoj definiciji:
 koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 koji su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 koji su pozitivno poslovali u 2013. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom
izvješću nisu u gubitku2 (za trgovačka društva dokazuje se GFI-em za 2013. godinu, a za
obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za 2013. godinu)
 koji imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih
 krajem razdoblja)3
 koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
 koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom
SD/2014)
1http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_hr.htm
2 Godišnji financijski izvještaj potrebno je predati u FINA-u prije podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_hr.htm
Sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC, Podnositelj prijave dužan je dostaviti Godišnja financijska izvješća i druge službene dokumente za 2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi za sva:
 partnerska i povezana poduzeća s Podnositeljem prijave registrirana izvan Republike Hrvatske te
 partnerska i povezana poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave registrirana izvan Republike Hrvatske.
Podnositelj prijave dužan je dostaviti presliku Prijave poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi za sva:
 partnerska i povezana poduzeća (obveznika poreza na dohodak) s Podnositeljem prijave
 partnerska i povezana poduzeća (obveznika poreza na dohodak) s partnerskim i povezanim poduzećima
Podnositelja prijave.
Godišnja financijska izvješća svih partnerskih i povezanih poduzeća (obvezanika poreza na dobit) s Podnositeljem prijave registrirana unutar Republike Hrvatske pribavit će Ministarstvo uvidom u registre FINA-e.
4
 koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br.
1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore4)
 koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti
ako su iste dobili
 čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom
vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene
dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.
Neće se uzeti u razmatranje prijave:
 Podnositelja prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelja prijave nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelja prijave u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je
otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelja prijave čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe
nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 ako je Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja
poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za
trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (dokazuje se Skupnom izjavom SD/2014).
TABELARNI PRIKAZ UVJETA I DOKUMENTACIJE TEMELJEM KOJE SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA
Dokumentaciju koju nije potrebno podnositi u prijavi, Ministarstvo službenim putem pribavlja od nadležnih institucija
R.
br.
UVJETI
DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTE KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOBIT
DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA ZA OBRTE KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOHODAK
1
Pravni oblik podnositelja prijave
Izvadak iz sudskog registra (pribavlja Ministarstvo)
Izvadak iz Obrtnog registra (pribavlja Ministarstvo)
2
Veličina mikro, malog i srednjeg gospodarskog subjekta (broj zaposlenih/poslovni prihodi ili ukupna aktiva)
Uvid u registre FINA-e (pribavlja Ministarstvo)
Skupna izjava SD 2014
Uvid U REGOS (pribavlja Ministarstvo)
Godišnja financijska izvješća i drugi službeni dokumenti za 2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih
Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu/Rješenje kojim se
utvrđuje godišnji paušalni porez na
dohodak i popis dugotrajne imovine za
2012. i 2013. godinu
Uvid u REGOS (pribavlja Ministarstvo)
Preslike Prijave poreza na dohodak i
popis dugotrajne imovine za 2012. i
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:HR:PDF
5
partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih subjekata s
partnerskim i povezanim subjektima Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske
2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih subjekata s partnerskim i povezanim subjektima
Podnositelja prijave
3
Djelatnost na koju se odnosi
projektni prijedlog odgovara
Otvorenom javnom pozivu
Utvrđuje se u fazi ocjenjivanja projektnog prijedloga
Utvrđuje se u fazi ocjenjivanja projektnog prijedloga
4
Sjedište na području RH
Izvadak iz sudskog registra (pribavlja Ministarstvo)
Izvadak iz Obrtnog registra (pribavlja Ministarstvo)
5
Podnositelj prijave je registriran
najmanje 2 godine do trenutka
podnošenja prijave
Izvadak iz sudskog registra (pribavlja Ministarstvo)
Izvadak iz Obrtnog registra (pribavlja Ministarstvo)
6
Podnositelj prijave pozitivno posluje u 2013. godini
Uvid u registre FINA-e (pribavlja Ministarstvo)
Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. Godinu/Rješenje kojim se
utvrđuje godišnji paušalni porez na
dohodak i popis dugotrajne imovine za
2012. i 2013. godinu
7
Podnositelj prijave ima prosječno najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini
Uvid u registre FINA-e (pribavlja Ministarstvo – broj zaposlenih krajem razdoblja)
Uvid u REGOS (pribavlja Ministarstvo)
8
Podnositelj prijave ima podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće)
Potvrda nadležne Porezne uprave
Potvrda nadležne Porezne uprave
9
Podnositelj prijave ima podmirene obveze prema zaposlenicima
Skupna izjava SD/2014
Skupna izjava SD/2014
10
Podnositelj prijave je u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU)
br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore)
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male
vrijednosti povezanih osoba
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male
vrijednosti povezanih osoba
11
Podnositelj prijave, pojedinačni vlasnici podnositelja prijave te vlasnički i upravljački povezane osobe imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Uvid u registre HAMAG-BICRO-a, MINPO-a te ostalih institucija davatelja državnih potpora (pribavlja Ministarstvo)
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Uvid u registre HAMAG-BICRO-a, MINPO-a te ostalih institucija davatelja državnih potpora (pribavlja Ministarstvo)
12
Nad pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave, nad drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu Podnositelja prijave te nad drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu pojedinačnih vlasnika Podnositelja prijave nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
Izvadak iz sudskog registra (pribavlja Ministarstvo)
Izvadak iz sudskog registra (pribavlja Ministarstvo)
Izvadak iz Obrtnog registra (pribavlja Ministarstvo)
6
13
Podnositelju prijave ili pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela navedenih u Skupnoj izjavi SD/2014
Skupna izjava SD/2014
Skupna izjava SD/2014
6. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1) Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje i razvoj novih proizvoda
2) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
3) Marketinške aktivnosti
Prihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi vezani uz nabavu strojeva te postrojenja namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
2) Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete
3) Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice i dnevnica, a prilikom prijevoza zrakoplovom karte ekonomske klase)
4) Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju brenda
5) Troškovi vezani uz izradu prototipa/modela proizvoda
6) Troškovi vezani uz dizajn proizvoda do 15% iznosa potpore
Neprihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, osim troškova vezanih uz izradu prototipa/modela proizvoda te troškova vezanih uz dizajn proizvoda
2) Porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
3) Nabava rabljene opreme
4) Najam opreme
5) Nabava/najam vozila
6) Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne
razlike i sl.)
7) Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta
8) Troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, osim za prilagodbu
poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
9) Troškovi građevinskih radova koji nisu vezani isključivo za prilagodbu poslovnog prostora
osobama s invaliditetom
10) Troškovi studiranja, tečajevi stranih jezika
11) Troškovi osoblja
12) Troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja
13) Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala
14) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
7
7. IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna,
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta.
Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna predloženog projekta.
Bespovratne potpore temeljem ovog Otvorenog javnog poziva dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te su Podnositelji prijave dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti te Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba.
Temeljem spomenute Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva.
Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću,kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Prije dodjele bespovratne potpore, Ministarstvo izvršit će provjeru svih dodijeljenih bespovratnih de minimis potpora sukladno UREDBI KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).
Ministarstvo sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
- 80% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora, nakon što Korisnik dostavi Ministarstvu potpisani Ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu
- ostatak iznosa potpore do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna nakon odobrenja Izvještaja o provedbi projekta, ali ne prije 1.1.2015. godine.
U slučaju kada sva raspoloživa sredstva nisu utrošena, no preostali dio sredstava nije dovoljan za financiranje cijelog prijavljenog poduzetničkog projekta, Ministarstvo može sugerirati povećanje udjela vlastitog sufinanciranja Podnositelja prijave.
U okviru svih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva i HAMAG-BICRO-a, svakom pojedinačnom Podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora (osim unutar drugog prioriteta, na Mjerama C2 i C3 gdje može biti odobrena i druga potpora ako je ta druga potpora na provedbu Mjere C3b – Internacionalizacija poslovanja).
8
Neće se prihvaćati projektni prijedlozi onih Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ako se utvrdi je Korisniku potpore blokiran poslovni račun, Ministarstvo neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Ministarstvo će dopisom obavijestiti Korisnika potpore o navedenome.
Projektnim prijedlozima pristiglim u fazu ocjenjivanja nakon iskorištenja raspoloživih sredstava neće biti dodijeljene ocjene te će Podnositelji prijave biti obaviješteni o odbijanju prijave.
Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva www.minpo.hr pod prečacem „Vodič za poduzetnike“ te na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a www.hamaginvest.hr u rubrici „Dodijeljene bespovratne potpore“ gdje će biti dostupne informacije o ukupnom iznosu svih pozitivno ocijenjenih projektnih prijava te popis trenutnog stanja svih dodijeljenih bespovratnih potpora.
8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca SD/2014. Uz ispunjeni Prijavni obrazac SD/2014 obavezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog Prijavnom obrascu kako je to navedeno u točki 9. ovog Otvorenog javnog poziva.
Prijava (Prijavni obrazac SD/2014 s traženom dokumentacijom) podnosi se u dva primjerka (u izvorniku i jedna preslika) unutar jedne omotnice, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici od 15.09.2014. godine od 08.00 h na adresu:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – „Suvremeni dizajn tradicijskih i umjetničkih proizvoda“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom i vremenom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.
9. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU
Ovisno o pravnom obliku registracije subjekta, Podnositelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
DOKUMENTACIJA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTE KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOBIT
1. Ispunjeni Prijavni obrazac SD/2014
2. Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)
3. Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Izjavu su obavezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave čije povezane osobe do sada nisu koristile potpore male vrijednosti)
4. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku za sve pojedinačne vlasnike i partnerska i povezana poduzeća s Podnositeljem
9
prijave s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25% (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
6. Godišnja financijska izvješća i drugi službeni dokumenti za 2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske
7. Preslike Prijava poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu svih partnerskih i povezanih poduzeća (obveznika poreza da dohodak) s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća (obveznika poreza na dohodak) s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave
8. Ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore – 3 ponude za svaku stavku u tablici proračuna predloženog projekta, osim ponude za aktivnost dizajniranja proizvoda
9. Prototip/model proizvoda, odnosno ukoliko se radi o proizvodu kojeg zbog većih dimenzija nije moguće dostaviti, dokumentacija prijave mora sadržavati opis proizvoda s fotografijama
10. Ugovor o ustupanju autorskih prava sklopljen s dizajnerom
11. Skupna izjava SD/2014
DOKUMENTACIJA ZA OBRTE KOJI SU U SUSTAVU PRIJAVE POREZA NA DOHODAK
1. Ispunjeni Prijavni obrazac SD/2014
2. Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obavezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)
3. Ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Izjavu su obavezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave čije povezane osobe do sada nisu koristile potpore male vrijednosti)
4. Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu, te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu/Rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu, osim onih subjekata osnovanih u 2014. godini
5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
6. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku za sve pojedinačne vlasnike i partnerska i povezana poduzeća s Podnositeljem prijave s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25% (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
7. Godišnja financijska izvješća i drugi službeni dokumenti za 2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske
8. Preslike Prijava poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine za 2012. i 2013. godinu svih partnerskih i povezanih poduzeća (obveznika poreza da dohodak) s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća (obveznika poreza na dohodak) s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave
9. Ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore – 3 ponude za svaku stavku u tablici proračuna predloženog projekta, osim ponude za aktivnost dizajniranja proizvoda
10. Prototip/model proizvoda, odnosno ukoliko se radi o proizvodu kojeg zbog većih dimenzija nije moguće dostaviti, dokumentacija prijave mora sadržavati opis proizvoda s fotografijama
11. Ugovor o ustupanju autorskih prava sklopljen s dizajnerom
12. Skupna izjava SD/2014
DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE
1. Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom (civilni i vojni invalidi)
2. Izjava Podnositelja prijave o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini
10
NAPOMENA: Ministarstvo će za sve Podnositelje prijave od FINA-e pribaviti financijske podatke iz predanog Godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. godinu koje će koristiti u koraku administrativne provjere i u koraku ocjenjivanja financijskog kapaciteta. Ako Podnositelj prijave prije podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv nije predao Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu u FINA-u, prijava će biti odbačena o čemu će Podnositelj prijave biti obaviješten.
Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u izvorniku i ovjerena potpisom i pečatom od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno ako je Podnositelj prijave obrt, potpisom vlasnika i pečatom obrta.
NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u izvorniku, niti u preslikama.
10. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Pristigle prijave vrednovat će se redom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera,
2) Ocjena projektnog prijedloga,
3) Provjera proračuna.
10.1. ADMINISTRATIVNA PROVJERA
Pristigle prijave provjeravat će se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru i u slučaju bilo kojeg
odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za daljnje ocjenjivanje. U tom
slučaju, Podnositelj prijave dobit će pisanu obavijest o razlozima odbacivanja prijave u indikativnom
roku od 10 radnih dana od datuma zaprimanja prijave.

15
Financijski pokazatelji iz FINA-e
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTI KOJI PRIJAVLJUJU POREZ NA DOBIT
a) Podnositelj prijave ostvaruje ukupni godišnji prihod u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000 eura, ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000 eura
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTI KOJI PRIJAVLJUJU POREZ NA DOBIT
a) Podnositelj prijave posluje s dobiti
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTI KOJI PRIJAVLJUJU POREZ NA DOBIT
b) Podnositelj prijave ima 1-249 zaposlenih (broj zaposlenih krajem razdoblja)
TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRTI KOJI PRIJAVLJUJU POREZ NA DOBIT
16
Priložena je sva propisana dokumentacija (prema popisu obvezne dokumentacije)
SVI
14
EVIDENCIJA DODATNIH BODOVA
17
Subjekt malog gospodarstva ima status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
SVI
18
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu žene (50% i više) najmanje godinu dana do dana objave Otvorenog javnog poziva
SVI
19
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu osobe s invaliditetom (50% i više) najmanje godinu dana do dana objave Otvorenog javnog poziva
SVI
20
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu pripadnika romske nacionalnosti (50% i više) najmanje godinu dana do dana objave Otvorenog javnog poziva
SVI
21
Subjekt je registriran u potpomognutom području jedinice lokalne samouprave (JLS):
 skupina jedinica lokalne samouprave – manje od 50% prosjeka razvijenosti RH
 II. skupina jedinica lokalne samouprave – 50%-75% prosjeka razvijenosti RH
Indeks razvijenosti definiran je prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/136) u skladu s Uredbom o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i NN 158/13)5
SVI
Ministarstvo poduzetništva i obrta će na svojim mrežnim stranicama (www.minpo.hr) objaviti zatvaranje ovog Otvorenog javnog poziva po iskorištenju sredstava.
10.2. OCJENA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Prijave koje su zadovoljile prethodnu administrativnu provjeru upućuju se na ocjenu projektnog
prijedloga prema sljedećim kriterijima.
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
1. Financijski kapacitet 0 – 10
Ima li predlagatelj dovoljne i stabilne izvore financija?
Jesu li u projektnoj prijavi vjerodostojno obrazloženi izvori vlastitog financiranja? 2. Operativni kapacitet 0-10
Jesu li predlagateljeva iskustva, znanja i upravljačke sposobnosti dostatna za uspješno upravljanje predloženim projektom (uključujući zaposlenike, opremu, poslovni prostor i sposobnost upravljanja projektom)?
5 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_158_3313.html
15
3. Relevantnost 0 – 20
Koliko projektni prijedlog doprinosi ostvarenju ciljeva i prioriteta ovog Otvorenog javnog poziva?
Sadrži li projektni prijedlog relevantne i ostvarive neposredne rezultate (vidljivi po završetku projekta)?
Sadrži li projektni prijedlog specifične elemente dodane vrijednosti?
NAPOMENA: Ako se utvrdi da djelatnost na koju se projektni prijedlog odnosi ne odgovara djelatnostima propisanim ovim Otvorenim javnim pozivom, projektni prijedlog bit će ocijenjen s 0 bodova. 4. Usmjerenost projekta na osuvremenjivanje tradicijskih i umjetničkih proizvoda 0 – 30
Jesu li predložene projektne aktivnosti prikladne, praktične i u skladu s ciljevima i očekivanim rezultatima (naglasak na obrtničkim vještinama)?
Koliko je koherentan cjelokupni dizajn projekta?
Analiza problema, vanjski čimbenici i ključni rizici za uspješno provođenje predloženog projekta?
Je li plan projektnih aktivnosti jasan i izvediv u predviđenom trajanju projekta? Jesu li projektne aktivnosti planirane logičnim slijedom (u skladu s uzročno-posljedičnim odnosima)?
Sadrži li prijedlog objektivno provjerljive indikatore učinka projekta? 5. Održivost 0 – 10
Tržišni potencijal?
Jesu li očekivani rezultati i učinci predloženog projekta održivi i u kojem razdoblju?
Hoće li se djelovanje rezultata i ciljeva predloženog projekta nastaviti i nakon završetka financiranja projekta?
Je li objašnjeno na koji način će relevantne aktivnosti biti nastavljene, a rezultati i učinci zadržani, razvijeni i održavani nakon završetka projekta, uključujući i potencijalne rizike? 6. Isplativost proračuna projekta 0 – 20
Je li omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?
Jesu li predloženi troškovi neophodni za provedbu projekta? Ukupna ocjena projektnog prijedloga 100 DODATNI BODOVI
Subjekt malog gospodarstva ima status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
5
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu žena (50% i više)
5
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu osobe s invaliditetom (50% i više) najmanje godinu dana od dana objave Otvorenog javnog
poziva
5
Subjekt malog gospodarstva je u većinskom privatnom vlasništvu pripadnika romske
nacionalnosti(50% i više)najmanje godinu dana od dana objave Otvorenog javnog
poziva
5
Subjekt je registriran u potpomognutom području jedinice lokalne samouprave (JLS):
 skupina jedinica lokalne samouprave – manje od 50% prosjeka razvijenosti RH
 10 bodova
 II. skupina jedinica lokalne samouprave – 50%-75% prosjeka razvijenosti RH
 5 bodova
5-10 Ukupno dodatni bodovi 30 Najveći mogući broj bodova 130
16
10.3. PROVJERA PRORAČUNA
Obrazac tablice proračuna projektnog prijedloga sastavni je dio prijavnog obrasca i služi za jasniji prikaz troškova temeljem kojih se traži potpora.
Svi troškovi moraju biti jasno iskazani tablicom proračuna predloženog projekta, povezani s prihvatljivim projektnim aktivnostima iz točke 6. ovog Otvorenog javnog poziva te neophodni za ostvarivanje ciljeva predloženog projekta.
Korisnik treba obrazložiti način na koji je troškove obračunao u odnosu na aktivnosti iz projektnog prijedloga te ih popratiti ponudama.
Podnositelji prijave čiji će projektni prijedlozi biti predloženi za dodjelu bespovratne potpore, bit će
kontaktirani radi provjere proračuna u svrhu:
- Usklađivanja predviđenih troškova s predviđenim projektnim aktivnostima
- Nadopune opravdanja i opisa troškova
- Brisanja neprihvatljivih projektnih aktivnosti i troškova
- Smanjivanja precijenjenih troškova.
Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv bit će isključen iz tablice proračuna predloženog projekta.
Posebno će se provjeravati ponude za robe i/ili usluge od dobavljača/proizvođača s kojima je podnositelj prijave ili pojedinačni vlasnik podnositelja prijave povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima6 te ponude za robe i/ili usluge od članova uprave ili nadzornog odbora i od s njima vlasnički ili upravljački povezanih osoba, na način da će se utvrđivati jesu li iskazane cijene na ponudama tržišne cijene.
Postupkom provjere proračuna utvrđuje se konačna tablica proračuna koja je sastavni dio Ugovora.
Temeljem utvrđene tablice proračuna i Završnog izvještaja o provedbi projekta kontrolira se namjensko korištenje i odobrava isplata preostalog dijela dodijeljene potpore u iznosu maksimalno
do 75% prihvatljivih troškova utvrđenih tablicom proračuna.
NAPOMENA: Ukoliko u procesu provjere proračuna traženi iznos bespovratne potpore padne ispod
najnižeg iznosa o čemu će Podnositelj prijave biti obaviješten.
11. OBVEZE KORISNIKA
Podnositeljima prijave čiji projektni prijedlozi prođu sva tri koraka postupka odobravanja potpore, ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojem je odobrena potpora, dužan je u roku od 15 dana od dana primitka Ugovora na adresu Ministarstva dostavitipotpisani Ugovor i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.
Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12), služi kao instrument naplate dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, a u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava, u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onog koje je bilo osnova za dodjelu bespovratne potpore Korisniku, u slučaju nepridržavanja obveza iz Ugovora i Prijavnog obrasca, odnosno u slučaju da Korisnik ne izvrši povrat sredstava na način utvrđen ugovornim odredbama.
Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u iznosu odobrene potpore tj. unosi se prvi mogući iznos zadužnice od iznosa odobrene potpore.
6 Vlasnički i upravljački povezane osobe navedene u Skupnoj izjavi SD/2014
17
Ako Korisnik ne dostavi potpisani Ugovor u ugovorenom roku i zadužnicu, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.
Obveza Korisnika je da projektni prijedlog na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti sukladno utvrđenoj tablici proračuna i da u roku od 6 mjeseci (180 dana) od dana potpisivanja Ugovora dostavi Ministarstvu obrazac Privremenog izvještaja o provedbi projekta.
U roku od 1 godine (365 dana) od dana potpisivanja Ugovora, Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu
obrazac Završnog izvještaja o provedbi projekta, dokaze da su sredstva utrošena namjenski-račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje. Kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava vrši se na razini svake pojedinačne stavke u tablici proračuna projektnog prijedloga.
Za svaku izmjenu u ugovorenoj Tablici proračuna projektnog prijedloga, Korisnik potpore dužan je prethodno zatražiti suglasnost Ministarstva.
Zahtjev Korisnika za produljenje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Ministarstvu u može se podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog roka.
NAPOMENA: Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, carinske deklaracije, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Korisnici bespovratne potpore potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti programa „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu medijski prati provedba njihovog projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.).
Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka u kontekstu dodjele potpora.
Korisnik bespovratne potpore dužan je o vlastitom trošku istaknuti na vidljivom mjestu (mrežnoj stranici i predmetu nabave u okviru provedenog projekta) informaciju da je za provedbu projekta ostvario bespovratna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno da su sredstva dodijeljena od strane Ministarstva. Predlošci će biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva.
12. NADZOR
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo poduzetništva i obrta je ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.
Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.
Ako korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, Prijavnim obrascem, ovim Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Otvorenog javnog poziva ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo poduzetništva i obrta ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.
18
13. INFORMACIJE I INDIKATIVNI VREMENSKI OKVIR
Informacije o zaprimljenim prijavama objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva www.minpo.hr, gdje će Podnositelji prijave pod prečacem „Vodič za poduzetnike“ upisom OIB-a dobiti obavijest o statusu prijave.
14. PRILOZI
Sastavni dijelovi ovog otvorenog javnog poziva su:
 Prijavni obrazac SD/2014 s Tablicom proračuna projektnog prijedloga
 Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
 Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 Skupna Izjava SD/2014
 Obrazac Ugovora
 Obrazac Privremenog izvještaja o provedbi projekta
 Obrazac Završnog izvještaja o provedbi projekta.
15. ZAKLJUČNE ODREDBE
Ministarstvo poduzetništva i obrta zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Otvorenog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr).
INDIKATIVNI VREMENSKI ROKOVI
1.
Pisana obavijest o odbacivanju prijave (Administrativna provjera)
u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja prijave
2.
Ocjena Projektnog prijedloga od strane
Ministarstva i slanje obavijesti o
odbijanju Projektnog prijedloga (za one koje
su ostvarili manje od 80 bodova)
u roku od 45 radnih dana od zaprimanja prijave
3.
Prihvaćanje Ugovora od strane korisnika
u roku od 15 dana od dana primitka potpisanog Ugovora
4.
Isplata sredstava u iznosu od 80% od
odobrene potpore
u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane korisnika,
5.
Dostava Privremenog Izvještaja o provedbi projekta
u roku 6 mjeseci (180 dana) od dana zaključenja Ugovora
6.
Dostava Završnog izvještaja o provedbi
projekta i dokaza o namjenskom utrošku
sredstava
u roku 1 godine (365 dana) od dana zaključenja
Ugovora
7.
Isplata preostalog iznosa potpore do
maksimalno 75% ukupno prihvatljivih
troškova iskazanih u utvrđenoj tablici
proračuna
u roku od 10 radnih dana od dana odobrenja
Završnog izvještaja o provedbi projekta i dokaza
o namjenskom utrošku sredstava (ne prije
1.1.2015. godine

« Povratak na novosti | Napisano 17.09.2014.