O D L U K A O RASPISIVANJU I PROVOĐENJU IZBORA ZA TIJELA JEDINSTVENOG KOMORSKOG SUSTAVA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (mandatno razdoblje 2014. - 2018.)

Na temelju članka 24. i 109. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine", broj 106/2014) i Odluke o prolongatu izbora broj: 1-105-3358/8-11-2014 od 10. lipnja 2014. godine, Skupština Hrvatske obrtničke komore na 12. sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela je

O D L U K U
O RASPISIVANJU I PROVOĐENJU IZBORA ZA TIJELA
JEDINSTVENOG KOMORSKOG SUSTAVA
HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
(mandatno razdoblje 2014. - 2018.)

Članak 1.

Skupština Hrvatske obrtničke komore (u daljnjem tekstu: HOK) ovom Odlukom raspisuje izbore za članove tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i HOK-a za mandatno razdoblje 2014. – 2018. u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava.

Članak 2.

Ovom Odlukom uređuje se postupak i način provođenja izbora u jedinstvenom komorskom sustavu i rokovi održavanja izbora.

Članak 3.

Izbori članova tijela HOK-a, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika započet će 1. siječnja 2015. godine.
Izbori za tijela udruženja obrtnika dovršit će se i skupštine udruženja obrtnika konstituirati najkasnije do 28. veljače 2015. godine.
Izbori za tijela područnih obrtničkih komora dovršit će se i skupštine područnih obrtničkih komora konstituirati do 31. ožujka 2015. godine.
Izbori za tijela HOK-a dovršit će se i Skupština HOK-a konstituirati do 30. travnja 2015. godine.
Članak 4.

Kandidati za članove tijela u jedinstvenom komorskom sustavu moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom HOK-a i ovom Odlukom:
- članstvo u HOK-u
- plaćeni obvezni komorski doprinos
- da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.
Kandidati za Predsjednika HOK-a, Potpredsjednike HOK-a, Predsjednika POK-a, Predsjednika Udruženja obrtnika, te članove Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora HOK-a, moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa.
Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana raspisivanja izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela HOK-a, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.
Kandidati za članove tijela u jedinstvenom komorskom sustavu dužni su uz izjavu o prihvaćanju kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.
Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.
Članak 5.

Skupštinu HOK-a čine predstavnici članova HOK-a.
Skupština HOK-a ima 51 člana.
U Skupštini HOK-a mora biti osigurana teritorijalna zastupljenost i brojčana razmjernost članova HOK-a.
Mandat članova Skupštine HOK-a traje najduže do 15. prosinca 2018. godine.
U slučajevima prestanka mandata članu Skupštine HOK-a prije isteka roka iz stavka 4. ovog članka novoizabrani član Skupštine HOK-a nastavlja mandat ranijeg člana Skupštine.
Članak 6.

Kriteriji za izračun broja predstavnika POK-ova u Skupštini HOK-a određuju se na način da:
- svaka područna obrtnička komora do 2000 članova bira 1 predstavnika
- za svakih daljnjih do 2000 članova područna obrtnička komora bira po 1 dodatnog predstavnika
- ukupan broj predstavnika jedne područne obrtničke komore mora biti manji od 20% od ukupnog broja članova u Skupštini HOK-a.
Osnova za izračun broja predstavnika POK-ova u Skupštini HOK-a su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna.HRVATSKA OBRTNIČKA
KOMORA
Broj članova
POK-a Broj predstavnika POK-a
u Skupštini HOK-a
1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA i GRAD ZAGREB 18.360 9
2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2.486 2
3. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 2.152 2
4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 1.975 1
5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 2.675 2
6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 1.311 1
7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 1.160 1
8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 8.349 5
9. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 1.182 1
10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 1.275 1
11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 956 1
12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 2.340 2
13. ZADARSKA ŽUPANIJA 4.656 3
14. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 4.097 3
15. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 3.137 2
16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 2.435 2
17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 10.211 6
18. ISTARSKA ŽUPANIJA 7.905 4
19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 3.472 2
20. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 1.320 1
UKUPNO REPUBLIKA HRVATSKA 81.454 51
Izvor podataka OR RH

Članak 7.

Područne obrtničke komore izbor predstavnika u Skupštinu HOK-a provest će na konstituirajućim sjednicama skupština područnih obrtničkih komora, vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.
Odluku o izboru svojih predstavnika u Skupštinu HOK-a područne obrtničke komore dužne su HOK-u dostaviti do 3. travnja 2015. godine, zajedno s dokazima iz članka 4. ove Odluke.
Članak 8.

Područne obrtničke komore za trgovce pojedince obvezne članove HOK-a (čl 77. st.3 Zakona o obrtu) i pravne osobe dobrovoljne članove HOK-a (čl 77. st. 5. Zakona o obrtu), kao svoje predstavnike u Skupštini HOK-a mogu birati isključivo osobe koje su upisane u Sudski registar kao osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje.

Članak 9.

Prijedlog za izbor Predsjednika HOK-a može dati:
- Upravni odbor HOK-a ili
- Skupština jedne područne obrtničke komore ili
- najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine HOK-a.
Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika HOK-a mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata.
Kandidat za Predsjednika HOK-a temeljem prijedloga ovlaštenog predlagača iz stavka 1. ovog članka podstavaka 1. i 2. dužan je kandidaturu s propisanom dokumentacijom i odlukom ovlaštenog predlagača dostaviti Izbornom povjerenstvu u HOK najkasnije do 27. travnja 2015. godine do 12,00 sati. Danom i vremenom dostave smatra se datum i vrijeme zaprimanja u HOK-u. Ako kandidata za Predsjednika HOK-a predlaže jedna trećina članova Skupštine HOK-a sukladno podstavku 3. iz stavka 1. ovog članka, kandidat za Predsjednika HOK-a kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na konstituirajućoj sjednici Skupštine HOK-a, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.

Za Predsjednika HOK-a može se kandidirati osoba koja:
- ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke
- obavlja gospodarsku djelatnost najmanje deset godina
- je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje pet godina
- dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Uvjeti iz članka 4. ove Odluke i stavka 3. ovog članka, dokazuju se:
- da je član Komore – službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, službenim izvatkom iz Sudskog registra za trgovce pojedince ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore
- da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera sukladno članku 4., stavku 1., podstavku 4 - pisanom izjavom kandidata, osim za kandidata za Predsjednika HOK-a koji to dokazuje potvrdom Suda časti
- da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje deset godina – službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra
- da je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje pet godina – potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili Komore
- plaćeni obvezni komorski doprinos po bilo kojoj osnovi i da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa – potvrdom Porezne uprave
- da se protiv nje ne vodi kazneni postupak – sudskim uvjerenjem
Dokazi iz stavka 4. ovog članka ne smiju biti stariji od 30 dana.
Mandat Predsjednika HOK-a traje najduže do 15. prosinca 2018. godine.

Članak 10.

Članove Upravnog odbora HOK-a verificira i imenuje Skupština HOK-a.
Područne obrtničke komore dužne su dostaviti Odluku o izboru predsjednika područne obrtničke komore HOK-u do 3. travnja 2015. godine, zajedno s dokazima iz članka 4. ove Odluke.
Izabrani Predsjednik Izbornom povjerenstvu dužan je priložiti pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature za članove Upravnog odbora koje Skupština imenuje na njegov prijedlog, kao i dokaze, ne starije od 30 dana, da ispunjavaju uvjete propisane Statutom HOK-a i ovom Odlukom.
Predsjednik izbornog povjerenstva podnosi Skupštini izvješće o ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata nakon čega se pristupa njihovoj verifikaciji i imenovanju.
Mandat članova Upravnog odbora HOK-a traje najduže do 15. prosinca 2018. godine.
Članak 11.

Članove Nadzornog odbora HOK-a imenuje Skupština HOK-a.
Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora HOK-a.
Prijedlog za članove Nadzornog odbora može temeljem ispunjene potpisne liste dati jedna petina članova Skupštine HOK-a te priložiti dokumentaciju iz članka 4. ove Odluke.
Predsjednik izbornog povjerenstva podnosi Skupštini izvješće o ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata nakon čega se pristupa njihovom imenovanju.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na prvoj sjednici Nadzornog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora HOK-a traje najduže do 15. prosinca 2018. godine.Članak 12.

Skupština HOK-a imenuje pet potpredsjednika HOK-a.
Prijedlog za imenovanje potpredsjednika daje Predsjednik HOK-a s priloženom dokumentacijom iz članka 4. ove Odluke.
Predsjednik izbornog povjerenstva podnosi Skupštini izvješće o ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata nakon čega se pristupa njihovom imenovanju.
Mandat potpredsjednika HOK-a traje najduže do 15. prosinca 2018. godine.

Članak 13.

Skupština HOK-a imenovat će tijela HOK-a (Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor te potpredsjednike) na svojoj konstituirajućoj sjednici na način propisan Poslovnikom Skupštine HOK-a i ove Odluke.
Konstituirajuća sjednica Skupštine HOK-a održat će se 28. travnja 2015. godine.

Članak 14.

Mandat članova skupština i tijela područnih obrtničkih komora traje najduže do 15. studenoga 2018. godine.
Skupštine područnih obrtničkih komora donijet će odluku o kriterijima izbora za tijela područne obrtničke komore, sukladno odredbama statuta područne obrtničke komore i poslovnika o radu skupštine područne obrtničke komore i ove Odluke.
Odluka iz stavka 2. ovog članka treba sadržavati:
- naziv tijela područne obrtničke komore za koje se provode izbori i broj članova
- kriterije za izračun broja predstavnika udruženja obrtnika u skupštini područne obrtničke komore prema stanju na dan 30. rujna
- ovlaštene predlagače koji mogu predložiti kandidata za predsjednika područne obrtničke komore
- uvjete koje mora ispunjavati kandidat za predsjednika područne obrtničke komore
- datum održavanja konstituirajuće sjednice skupštine područne obrtničke komore, usklađen s rokovima određenim člankom 3. ove Odluke.
Odredbe ove Odluke o izborima za članove tijela HOK-a na odgovarajući se način primjenjuju na izbore za članove tijela područnih obrtničkih komora.

Članak 15.

Mandat članova skupština i tijela udruženja obrtnika traje najduže do 15. listopada 2018. godine.
Skupštine udruženja obrtnika donijet će odluku o kriterijima izbora za tijela udruženja obrtnika, sukladno odredbama statuta udruženja obrtnika i poslovnika o radu skupštine udruženja obrtnika i ove Odluke.
Odluka iz stavka 2. ovog članka treba sadržavati:
- naziv tijela udruženja obrtnika za koje se provode izbori i broj članova
- kriterije za izračun zastupljenosti članova u skupštini udruženja obrtnika
- ovlaštene predlagače koji mogu predložiti kandidata za predsjednika udruženja obrtnika
- uvjete koje mora ispunjavati kandidat za predsjednika udruženja obrtnika
- datum održavanja konstituirajuće sjednice skupštine udruženja obrtnika, usklađen s rokovima određenim člankom 3. ove Odluke.
Odredbe ove Odluke o izborima za članove tijela HOK-a na odgovarajući se način primjenjuju na izbore za članove tijela udruženja obrtnika.
Članak 16.

Radi provedbe izbora Skupština HOK-a imenovat će Izborno povjerenstvo posebnom odlukom.
Izborno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi imaju zamjenike.
Zadatak izbornog povjerenstva je da pregleda dostavljenu dokumentaciju kandidata za izbore u tijela HOK-a.
Predsjednik Izbornog povjerenstva Skupštini HOK-a na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o tome da li su kandidati za tijela HOK-a dostavili izjave o prihvaćanju kandidature i dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta iz članka 4. odnosno članka 9. ove Odluke za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

Članak 17.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaki kandidat i ovlašteni predlagač.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora mora se dostaviti Upravnom odboru HOK-a u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Upravni odbor HOK-a dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 2 dana od dana kada je prigovor zaprimljen u HOK-u. Odluka Upravnog odbora je konačna.
Ako Upravni odbor HOK-a, odlučujući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, Upravni odbor HOK-a poništit će izbore za tijelo HOK-a kod čijeg izbora su nepravilnosti nastale i odrediti rok u kojem će se sazvati izvanredna sjednica Skupštine HOK-a i ponoviti izbori za to tijelo.

Članak 18.

Sastavni dio ove Odluke čine obrasci izjava i potvrda potrebnih za provedbu izbora.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

« Povratak na novosti | Napisano 12.01.2015.