Nacrt Pravilnika o malom obalnom ribolovuOpće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:
– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu,
– broj sudionika u malom obalnom ribolovu,
- kriteriji za formiranje rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu,
- postupak revizije rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu i
– sadržaj obrasca, uvjete i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica) te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: Registar povlastica).

Način obavljanja malog obalnog ribolova, vrste i količine ribolovnih alata
Članak 2.
(1) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u povlastici.
(2) Povlastica se obavezno za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja djelatnost malog obalnog ribolova.
(3) Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica.
(4) Povlastica se može izdati samo na plovilo koje je upisano u registar ribarske flote Republike Hrvatske i kojem je dodijeljen CFR broj.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Povlastica se može izdati i na plovilo koje nije upisano u registar ribarske flote po načelu zamjene plovila upisanog u registar flote pod uvjetom da novo plovilo ima istu ili manju veličinu (u GT) i istu ili manju snagu porivnog stroja (u kW).

Članak 3.
Djelatnost malog obalnog ribolova smije obavljati samo ovlaštenik kojem je izdana povlastica za mali obalni ribolov, a kod obavljanja maloga obalnog ribolova ovlaštenici povlastica ne smiju združivati plovila, ribolovne alate i opremu.

Članak 4.
(1) U obavljanju maloga ribolova smiju se koristiti sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:
1. Do dvije jednostruke mreže stajaćice veličine oka mrežnog tega najmanje 16 mm, najmanje visine 4 m, ukupne duljine do najviše 200 metara;
2. Vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada,
3. Osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete – do dva (2) komada osti,
4. Udičarski ribolovni alati:
– odmet,
– kančenica,
– povlačni povraz ili panula,
– povraz s kukom za lov glavonožaca,
– stajaći pridneni parangal, jedan ili više njih s ukupno do najviše stotinu (100) udica;
– naprava (trapula) za lov velikog crva ukupno do dva (2) komada;
(2) U obavljanju maloga obalnog ribolova dozvoljeno je ručno sakupljanje školjkaša (bivalvia) i puževa (gastropoda) samo uz ronjenje na dah uz uporabu priručne opreme.
(3) Pod priručnom opremom iz stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se sve naprave koje se pokreću snagom ljudskog tijela.
(4) Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova mrežama stajaćicama, mreže moraju biti označene sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova.

Članak 5.
(1) Ukupna količina svih vrsta jednostrukih mreža stajaćica koje se nalaze u moru i na plovilu kojim se ribolov obavlja ne smije prelaziti dva komada i ukupno 200 metara.
(2) Kod obavljanja maloga obalnog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama, mreže se:
– moraju dignuti iz mora najkasnije dva (2) sata nakon izlaska sunca.
– smiju postavljati u more najranije dva (2) sata prije zalaska sunca.
(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, u slučajevima više sile (nesreća, nepredviđene vremenske neprilike) mreže mogu ostati u moru i dulje i to dok ne nastanu uvjeti za njihovo vađenje iz mora, o čemu se mora obavijestiti nadležni ribarski inspektor.
(4) Mreže stajaćice u malom obalnom ribolovu dozvoljeno je upotrebljavati samo na doček.

Članak 6.
(1) Umjetna rasvjeta u malom obalnom ribolovu smije se koristiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.
(2) U obavljanju maloga obalnog ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca smije se koristiti umjetna rasvjeta maksimalne jačine 400 W.
(3) U obavljanju maloga obalnoga ribolova iz stavka 2. ovoga članka zabranjeno je koristiti umjetnu rasvjetu za lov glavonožaca u razdoblju od 1. ožujka do 1. listopada.
(4) Za vrijeme obavljanja maloga obalnog ribolova ostima zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Broj sudionika u malom obalnom ribolovu
Članak 7.
(1) Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu kojima su povlastice izdane temeljem važećeg odobrenja za mali ribolov je 3.500 u kalendarskoj godini.
(2) Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministarstvo) će donijeti rang listu sudionika koju će se utvrditi sustavom bodovanja na temelju podnesenih Zahtjeva za izdavanje povlastice (u daljnjem tekstu: Zahtjev).
(3) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu koji će se utvrditi na temelju rang liste umanjiti će se za broj već izdanih povlastica za mali obalni ribolov ovlaštenicima Odobrenja za mali ribolov na temelju zakonskih propisa važećih do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(4) Broj sudionika u malom obalnom ribolovu može biti veći za broj sudionika koji imaju pravo na izdavanje povlastice za mali obalni ribolov kao umirovljeni ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru ili povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama
(5) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2), a podnosi se nadležnoj ispostavi ministarstva prema prebivalištu podnositelja.

Kriteriji za izdavanje povlastice
Članak 8.
1) Kriterije za listu iz članka 2. stavka 2. čini zbroj bodova koji pojedini podnositelj zahtjeva može ostvariti:
a) Prebivalište i trajanje prebivališta:
- Otoci I skupine 20 + 1 bod za svaku godinu (do 40 bodova)
- Otoci II skupine i nerazvijene obalne općine i gradovi 10 + 1 bod za svaku godinu (do 30 bodova)
b) Dob:
- 50 i više godina 5 +1 bod za svaku godinu preko 50 (do 15 bodova)
c) Socijalni status:
- Nezaposleni preko 1 godine 5 + 1 bod za svaku godinu više (do 15 bodova)
- Nezaposleni do 1 godine 5
d) Invalidnost prema stupnju oštećenja:
- do 100% 10
- do 80 % 8
- do 60% 6
- do 40% 4
e) Hrvatski branitelji: 20
f) prosjek osobnih mjesečnih prihoda u 2013. godini:
- do 800 kn 15
- do 1500 kn 7
- do 2500 kn 3
(2) Ukoliko više podnositelja zahtjeva ostvari jednak broj bodova prednost imaju osobe s prebivalištem na otocima I. skupine II. skupine, te priobalja, a ukoliko taj kriterij nije primjenjiv prednost ima starija osoba prema datumu rođenja.

Postupak izdavanja povlastice
Članak 9.
(1) Ministarstvo će na temelju zaprimljenih Zahtjeva izraditi rang listu sudionika prema broju prikupljenih bodova.
(2) Podnositeljima zahtjeva koji se nalaze na rang listi izdati rješenje o izdavanju povlastice.
(3) Uz rješenje o izdavanju povlastice, ovlašteniku se izdaje i obrazac povlastice (u daljnjem tekstu povlastica).
(4) Povlastice će se izdavati prema redoslijedu s rang liste i to prvo za sudionike u malom obalnom ribolovu u 2015. godini, a nakon toga ostalima.

Članak 10.
(1) Zahtjev se podnosi nadležnoj Ispostavi ministarstva prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nema prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se zahtjev za izdavanje odobrenja može podnijeti bilo kojoj Ispostavi.
(3) Ukoliko više podnositelja podnese zahtjev za izdavanje povlastice na isto plovilo, pravo na izdavanje povlastice ima vlasnik plovila ili stariji suvlasnik.
(4) Ukoliko dođe do promjene podataka koji su upisani u povlasticu, ovlaštenik povlastice je obvezan zatražiti upis nastale promijene u Registar povlastica i obrazac povlastice.

Članak 11.
(1) Zahtjev će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju (izvornik ili preslika):
– dokaz o posjedovanju važećeg odobrenja za mali ribolov,
– identifikacijska isprava,
– važeću ispravu o plovilu za koje se traži izdavanje povlastice koje je upisano u Registar ribarske flote RH i kojem je dodijeljen CFR broj,
– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik.
(2) Uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka podnositelj Zahtjeva treba priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija za rang listu iz članka 7. ovoga Pravilnika (izvornik ili preslika):
- potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave o visini prihoda za 2013. godinu,
- uvjerenje o prebivalištu izdanu od nadležnog tijela (Ministarstvo unutarnjih poslova) (neprekidan boravak do podnošenja zahtjeva),
- potvrdu o nezaposlenosti i njegovu trajanju izdanu od nadležnog tijela (Hrvatski zavod za zapošljavanje),
- Rješenje ili potvrdu o stupnju invalidnosti izdanu od nadležnog tijela
- braniteljska iskaznica.
(3) U postupku izdavanja povlastice umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama potrebno je dostaviti:
– identifikacijsku ispravu
– dokaz o umirovljenju podnositelja zahtjeva,
– dokaz da je podnositelj bio ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru ili povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
– važeću ispravu o plovilu za koje se traži izdavanje povlastice koje je upisano u Registar ribarske flote RH i kojem je dodijeljen CFR broj
– dokaz o vlasništvu plovila ili ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik.

Revizija rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu
Članak 12.
(1) Radi ažuriranja rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu i njihova broja u sljedećoj kalendarskoj godini svi zainteresirani ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov izdanih temeljem odobrenja za mali ribolov dužni su obnoviti zahtjev s dokazom o prebivalištu i potvrdu o prihodima za prethodnu kalendarsku godinu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se podnosi u razdoblju od 1. do 31. listopada tekuće godine za slijedeću godinu na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika nadležnoj ispostavi Ministarstva.
(3) Nepodnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članaka smatrat će se trajnim odustajanjem od malog obalnog ribolova.

Izgled povlastice
Članak 13.
(1) Obrazac povlastice je formata A5, dvostran.
(2) Na prednjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
– grb Republike Hrvatske,
– naziv Ministarstva,
– naziv obrasca povlastice,
– podaci o ovlašteniku povlastice: ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broja (OIB),
– podaci o plovilu za koje se izdaje povlastice: CFR, luka upisa plovila, ime broda ili registarska oznaka brodice, vlasnik plovila, adresa vlasnika, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima, snaga porivnog stroja plovila u kilovatima (kW), i
– serijski broj obrasca,
(3) Na stražnjoj stranici povlastice od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:
– podaci o vrstama ribolovnih alata te o ribolovnim podzonama u kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov,
– naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum izdavanja rješenja i potpis ovlaštene službene osobe.
(4) Povlastica se ispunjava elektronički i ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.
(4) Obrazac povlastice je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Registar povlastica
Članak 14.
(1) Registar povlastica vodi se u elektroničkom obliku u Informacijskom sustavu ribarstva Ministarstva pod nazivom „Registar povlastica za mali obalni ribolov“.
(2) Ispostava ministarstva po službenoj dužnosti upisuje u Registar povlastica za mali obalni ribolov sljedeće podatke:
1. Naziv ispostave ministarstva koja je izdala povlasticu, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj povlastice;
2. Podatke o plovilu za koje je izdano povlastica, odnosno promjenu plovila;3. Podatke o ovlašteniku povlastice;
4. Vrste ribolovnih alata i opreme;
5. Ribolovne podzone odnosno promjene ribolovnih podzona u kojima se smije obavljati mali obalni ribolov;
6. Datum i razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica;
7. Naznaku da je doneseno rješenje o oduzimanju povlastice, odnosno o prestanku važenja;
8.Datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju ili prestanku važenja povlastice dostavljena na rješavanje Upravnom sudu;
9. Odluka Upravnog suda o tužbi izjavljenoj protiv rješenja o oduzimanju ili prestanku važenja povlastice te datum odluke Upravnog suda;
10. Napomene.

Članak 15.
Ukoliko način na koji se smije obavljati mali obalni ribolov i/ili način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema u malom obalnom ribolovu nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koji se smiju koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru, kao i odredbe propisa koji se odnose na povlastice i registar povlastica te mjere upravljanja ribarskom flotom.

Članak 16.
(1) Zahtjevi iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, podnose se u roku od 30 dana od objave ovoga Pravilnika.
(2) Nepotpuni i nepravodobno podneseni zahtjevi bit će odbačeni.
(3) Trajno pravo za izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i za ribolov pridnenim parangalima bez naknade podnošenjem zahtjeva mogu ostvariti:
- nositelji važećih odobrenja za mali ribolov koji trajno odustanu od podnošenja zahtjeva za izdavanje Povlastice za mali obalni ribolov,
- nositelji važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju uvjetima za izdavanje Povlastice za mali obalni ribolov i
- ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov koji u određenoj kalendarskoj godini ne udovolje uvjetima za uvrštenje na rang listu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(4) Odobrenje za mali ribolov prestaje važiti:
- ukoliko nije podnesen zahtjev za izdavanje povlastice odnosno zahtjev za izdavanje godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima
- izdavanjem povlastice za mali obalni ribolov
- izdavanjem godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima sukladno odredbama podstavaka 1. i 2. stavka 3. ovoga članka.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 29/2014).

Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

M I N I S T A R

Tihomir Jakovina

« Povratak na novosti | Napisano 14.01.2015.