Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih

Na temelju članka 22. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 103 »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 36/14), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPARD za:
Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V – Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 103 »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 36/14); u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 103.
Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.
II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 103.
III. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 103:
1. sektor mlijeka i mljekarstva
2. sektor prerade mesa
3. sektor ribarstva
4. sektor prerade voća i povrća
5. sektor vinarstva (osim ulaganja koja su prihvatljiva kroz nacionalni program mjera pomoći sektoru vina)
6. sektor maslinovog ulja.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja unutar Mjere 103:
Po jednoj prijavi (investiciji/projektu), korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 33.800 EUR (250.000 HRK), odnosno za ulaganja koja se odnose na sektor vinarstva i maslinovog ulja u iznosu ne manjem od 13.500 EUR (100.000 HRK).
Korisnik u okviru trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 103, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 3.000.000 EUR (21.900.000,00 HRK), osim u sektoru maslinovog ulja gdje prihvatljivi izdaci ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000,00 HRK).
Maksimalni udio javne potpore za Mjeru 103 definiran je člankom 19. Pravilnika o provedbi Mjere 103.
Svi iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.
IV. UVJETI
1. Podnositelj (obrti i pravne osobe) je dužan prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.
2. Podnositelj je dužan prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja sa standardima EU-a s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj Potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
3. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u jednom primjerku (izvornik numeriranih stranica) na obrascu iz Priloga VIII. (obrazac I-OOP-2) Pravilnika o provedbi Mjere 103. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.
Podnositelj koji prijavljuje više ulaganja unutar istog projekta, a unutar istog sektora, podnosi prijavu na istom prijavnom obrascu.
V. PRIJAVNI OBRASCI
Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/.
Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.
VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD«.
Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku o provedbi Mjere 103 i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www. mps.hr/ipard/.
VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 24. ožujka i traje do 7. travnja 2014.
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VIII. OBRADA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKA
Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.
Nakon provjere kompletnosti zahtjeva u administrativnoj kontroli, za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista podnositelja prema kriterijima rangiranja, sukladno kriterijima iz Pravilnika. Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova. U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.
IX. SUSPENZIVNA KLAUZULA
Rokovi za ugovaranje zaprimljenih i obrađenih prijava počinju teći sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 103 »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 36/14).

« Povratak na novosti | Napisano 02.04.2014.