Bespovratne potpore ribarima za kupnju alata, opreme i pogonskih strojeva

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 94/14, a stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova ulaganja u kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Potpora je namijenjena sufinanciranju ulaganja u prilagodbu ribolovne flote i ribolovnih alata kroz opremanje ribarskih plovila novom opremom, novim alatima i novim pogonskim strojevima radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.

Zahtjev za dodjelu potpore može se podnijeti zaključno do 30. rujna 2014. godine.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava koja su osigurana na posebnom računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Modela financiranja u prilagodbu ribolovne flote i investicije u ribarska plovila (klasa: 022-03/14-07/164, urbroj: 50301-05/25-14-2 od 8. svibnja 2014. godine).

Prihvatljivi troškovi su ulaganja koja služe isključivo za potrebe obavljanja gospodarskog ribolova na moru i mogu se odnositi na sljedeće kategorije:

a) kupnja ribolovnih alata;

b) kupnja opreme;

c) kupnja pogonskih strojeva.

U smislu ovog Pravilnika, ribolovnim alatima smatraju se sljedeći ribolovni alati:

a) pridnena povlačna mreža koća

b) vrše, osim vrša za lov jegulja,

c) udičarski alati,

d) mreže stajačice,

e) dredža (rampon),

f) obalne mreže potegače i male plivarice (palamidara, ciplara, oližnica i igličara),

g) dio pridnene povlačne mreže koće i plivarice srdelare (sajle, strugari, kavomišti, daske ili širilice),

h) dio pridnene povlačne mreže koće (saka i/ili mrežni teg) i dio plivarice srdelare (mrežni teg i/ili pluta i/ili olova).

Najviši iznos potpore po kategorijama je:

a) u slučaju kupnje alata navedenih pod točkama od a) do g), 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000 kuna;

b) u slučaju kupnje alata navedenih pod točkom h), 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000 kuna, isključivo ako se radi o dijelu pridnene povlačne mreže/plivarice srdelare.

c) u slučaju kupnje opreme, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000 kuna;

d) u slučaju kupnje pogonskih strojeva, 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 100.000 kuna.

Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj Zahtjeva mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Korisnik potpore treba podnijeti Zahtjev isključivo u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s precizno naznačenim datumom i vremenom (sat, minuta, sekunda) slanja te naznakom »Zahtjev za sufinanciranje ulaganja« na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

Zahtjev se nalazi na Obrascu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, dužan ih je fizički odvojiti, odnosno, poslati zasebno svaki u svojoj omotnici.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva te ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom.

Podaci o korisnicima – naziv tvrtke/obrta te ukupno dodijeljen iznos sufinanciranja ulaganja, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

« Povratak na novosti | Napisano 08.08.2014.