Autotaksi prijevoznicima fiskalizacija nastupa od 1.7.2013.

Autotaksi prijevoznicima fiskalizacija nastupa od 1.7.2013. Održana je 4. sjednica sekcije taksi prijevoza HOK. Na sjednici se posebice razgovaralo o Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao i o velikom problemu s nelojalnom konkurencijom i radom na crno u djelatnosti autotaksi prijevoza.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljen je 3. prosinca 2012.g. u Narodnim novinama 133/2012, te stupa na snagu 1. siječnja 2013.godine. Ovim Zakonom propisuje se način na koji se obavljaju transakcije prometa u gotovini, određuju se obveznici provedbe fiskalizacije kao i model fiskalizacije, propisuju se obvezni dijelovi računa koji trebaju poslužiti učinkovitoj provedbi poreznog nadzora, određuje se postupak etapnog uvođenja obveze fiskalizacije te sve ostale odredbe bitne za provedbu fiskalizacije. Pod pojmom fiskalizacije, u području blagajni, izdavanja i kontrole računa, smatra se, pamćenje svakog računa koji je ispisan, u memoriji koja je nedostupna vlasniku prodajnog mjesta i po kojoj Porezna uprava može provjeriti sve izdane račune te usporediti sa ukupno prijavljenim prometom nekog prodajnog mjesta. Svrha fiskalizacije blagajni je bolja i veća naplata poreza te prijavljivanje cjelokupnog prometa nekog prodajnog mjesta, a time i adekvatna uplata poreza. Sa time bi se trebalo dobiti bolje punjenje državnog proračuna, smanjiti siva ekonomija, povećati broj PDV obveznika.

Obveznici fiskalizacije su:
• Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva)
• Fizičke osobe obveznici poreza na dobit
• Pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

Kako bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu propisuje se i fazno uvođenje obveze fiskalizacije:
1. od 01.01.2013.g. - primjena zakona za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane ( oznaka I područja NKD 2007.g.).
2. od 01.04.2013. – primjena zakona za obveznike koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (oznake G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. Stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.
3. od 01.07.2013. obveza fiskalizacije nastupa za sve obveznike (između ostalih i autotaksi prijevoznici).

Za osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a to su fizičke osobe, kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, za njih se uvodi pojam malog obveznika fiskalizacije. Ovi obveznici će izdavati račune koje će prije ovjeriti na Poreznoj upravi (posebna knjiga računa označena rednim brojevima i ovjerena). Prednost pred ostalima obveznicima fiskalizacije:
o nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije
o ne trebaju izdavati račune putem elektroničkih uređaja
Mali obveznici fiskalizacije imaju obvezu ispostavljati račune po Knjizi uvezanih računa, koja je prethodno ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza. Radi izmijenjene svote za obvezni ulazak u sustav PDV-a koja od 1. siječnja 2013.g. iznosi 230.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu, propisan je i dodatan uvjet za paušalno oporezivanje u 2013. prema kojem ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju ne mogu prijeći svotu od 149.500,00 kn.
Prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju za paušalno plaćanje poreza na dohodak moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
o da fizička osoba nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u, što znači da tijekom prethodne godine nije ostvarena godišnja vrijednost isporuke dobara i obavljenih usluga u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn,
o da primici u prethodnoj godini nisu viši od 149.500,00 kn,
o da za obavljanje djelatnosti nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona,
o da fizička osoba ne obavlja samostalnu djelatnost trgovine i ugostiteljstva.

Radi ograničenja primitka na godišnjoj razini za utvrđivanje dohodaka u paušalnoj svoti te povećanja praga za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2013. uvedene su tri razine godišnjeg paušalnog poreza, ovisno o ostvarenim ukupnim primitcima:

Ostvareni ukupni primitci (kn) Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak Mjesečni paušalni porez na dohodak (bez prireza)
Od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.530,00 127,50
Od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 2.070,00 172,50
Od 115.000,01 do 149.500,00 22.425,00 2.691,00 224,25


Poreznim rješenjem utvrđeni paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno i to do zadnjeg dana svakog tromjesečja (31.3. za razdoblje od 1. do 3. mjeseca, 30.6. za razdoblje od 4. do 6. mjeseca, 30.9. za razdoblje od 7. do 9. mjeseca te 31.12. za razdoblje od 10. do 12. mjeseca) u svoti koja je jednaka umnošku broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena te utvrđenog mjesečnog paušalnog poreza.

Do prestanka uvjeta za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanja paušalnog poreza može doći ako:
o porezni obveznik postane obveznikom PDV-a prema vlastitoj odluci ili po sili Zakona,
o za obavljanje djelatnosti tijekom poreznog razdoblja registrira izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon izvan prebivališta u kojem istodobno ima sjedište obrta,
o započne sa obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva ili nekog drugog slobodnog zanimanja za koje se obvezno moraju voditi poslovne knjige,
o ostvari ukupan godišnji primitak veći od 149.500,00 kn.

Svi obrtnici (taksi prijevoznici) koji se opredijele za Paušalno plaćanje poreza na dohodak prijavu za paušalno plaćanje poreza u 2013. moraju podnijeti Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2013.

S obzirom na veliki problem s nelojalnom konkurencijom i radom na crno u djelatnosti autotaksi prijevoza s Upravom prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dogovoreno je da će Hrvatska obrtnička komora u siječnju 2013. organizirati okrugli stol na temu “Nelojalna konkurencija, rad na crno i siva ekonomija u djelatnosti autotaksi prijevoza“. Na navedeni okrugli stol biti će pozvani svi dionici koji su nadležni za reguliranje djelatnosti autotaksi prijevoza: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Uprava prometne inspekcije i Uprava cestovnog prometa), Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni inspektorat, Ured za promet Grada Zagreba (komunalni redari) i Ured za promet Grada Splita (Komunalni redari). Sa svim sudionicima potaknuti će se zajednička suradnja u organiziranju koordiniranih akcija protiv rada na crno na područjima gdje je uočen veći broj nepravilnosti, odnosno zatražiti će se provođenje češćih inspekcijskih nadzora te uvođenje značajno rigoroznijih kaznenih odredbi .

Preuzeto s: www.hok.hr (http://www.hok.hr/press/novosti/autotaksi_prijevoznicima_fiskalizacija_nastupa_od_1_7_2013)

« Povratak na novosti | Napisano 10.01.2013.