21.SUSRET RIBARA

Nakon tematskih izlaganja i rasprave, usvojeni su sljedeći


ZAKLJUČCI

1. Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a podržava mjere zaštite sitne plave ribe kroz prostorno i vremensko ograničenje ribolova, a u okviru provedbe ove zaštitne mjere to rješenje treba biti prihvatljivo za sve sudionike u gospodarskom ribolovu te tražimo da se redefinira Pravilnik o ribolovu i uzgoju tuna i da se u rad Povjerenstva za izradu Pravilnika uključi Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a.

2. Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a podržava provedbu prostornog i vremenskog ograničenja ribolova u Jabučkoj kotlini te traži da se ta mjera provodi i dalje.

3. Do okončanja rada na Planovima upravljanja, tražimo da se nađe prihvatljivo rješenje za rad tradicionalnim alatima, potegačama i malim plivaricama.

4. Tražimo da se hitnim izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama riješi dugotrajni problem s ribarskim lukama i iskrcajnim mjestima te da se gospodarskim ribarima omogući korištenje veza u sportskim lučicama.

5. Tražimo da se kroz hitne izmjene Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na ribarstvo, izmijene odredbe Zakona, kako bi se uvažile ribarske specifičnosti i napokon definirao pojam broda i brodice prema praksi EU.

6. Tražimo da se što hitnije pronađe rješenje zaštite interesa gospodarskih ribara za nadoknadu štete počinjene od strane predatora (tune i dupina).

7. Tražimo da se za sve proizvode ribarstva smanji PDV.

8. Predlaže se da se sljedeći Susret ribara održi u Istarskoj županiji.

« Povratak na novosti | Napisano 18.11.2016.