Izdvojene novosti


Obavijest - Uputa o primjeni odluke Civilnog stožera o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Obavijest - Uputa o primjeni odluke Civilnog stožera o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Stožer civilne zaštite RH donio je uputu o primjeni Odluke u vezi s obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova te shodno tome i prodaji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, radu rasadnika i vrtnih centara.

Uputa se nalazi https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2020.

OBAVIJEST ČLANSTVU: Svakodnevno stojimo na raspolaganju za sve vaše upite

OBAVIJEST ČLANSTVU: Svakodnevno stojimo na raspolaganju za sve vaše upite

Uvažavajući upute i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatska obrtnička komora organizirala je za svoje djelatnike rad od kuće za vrijeme trajanja strožih mjera izolacije.

Obavještavamo vas da su vam svi djelatnici svakodnevno dostupni i na raspolaganju putem e-maila i telefona za sve upite. S obzirom na preopterećenost telefonske centrale i činjenice da su fiksni telefoni djelatnika prespojeni na njihove kućne uređaje, potrebno je pričekati izvjesno vrijeme do javljanja savjetnika pa molimo članove za strpljenje pri čekanju. Pozivamo vas da ne odustanete od poziva jer će vam se djelatnik Hrvatske obrtničke komore sigurno javiti.

Također napominjemo da pokušavamo na svaki vaš pisani upit, upućen e-mailom ili putem društvenih mreža, pravovremeno odgovoriti no moguće je da se zbog golemog broja upita dogodi propust pa vas molimo i pozivamo da ako odgovor niste dobili u roku od 48 sati, ponovite vaš upit.

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2020.

Obavijest – Civilni stožer RH donio Odluku o iznimnom dopuštenju rada za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama

Obavijest – Civilni stožer RH donio Odluku o iznimnom dopuštenju rada za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašenja epidemije COVID 19. Odluka se primjenjuje od 28. ožujka 2020. i nalazi se https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20tr%C5%BEnice,%20ograni%C4%8Deno%20dopu%C5%A1tenje%20rada.pdf

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2020.

HZZO uveo eDoznake - privremena nesposobnost za rad

HZZO uveo eDoznake - privremena nesposobnost za rad

S danom 27.3.2020., zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je napravio nadogradnju informatičkog sustava eZdravstveno funkcionalnostima s kojima će se poslodavcima omogućiti uvid u podatke o bolovanjima zaposlenika – digitalizirano izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad te digitalizirana potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad.

Ovom e uslugom poslodavcima je omogućen uvid u podatke o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti za rad kao i uvid u podatke potrebne za obračun i isplatu naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad bez obzira na uzrok privremene nesposobnosti za rad koju radnik ostvaruje u skladu s člancima 38., 40. i 41. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Uz navedene podatke bit će omogućen i uvid u podatke vezane uz prava na rodiljne i roditeljske potpore za zaposlene i samozaposlene korisnike u skladu sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Pristup je omogućen poslodavcima koji imaju pristup na POSLOVNI portal eZdravstveno, a svi ostali poslodavci koji to nemaju mogu pristup zatražiti.

Osiguranici će, kao i do sada, u Osobni Korisnički Pretinac u eGrađanima dobivati informaciju o otvorenom bolovanju.

Napominjemo da je i nadalje za propisivanje i zatvaranje bolovanja obvezno slanje poruke u CEZIH.

Stoga molimo da liječnici u ordinacijama papirnatu doznaku po potrebi odštampaju ili samo pospreme u svom sustavu kako bi ju mogli odštampati kada i ako se za to pokaže potreba.

Izvor: HZZO

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2020.

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 i 10/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva poljoprivrede RH, a vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, Stožer civilne zaštite grada Hvara, d o n o s i

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

Članak 1.

Odlukom o mjeri obustava rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-13, od 22. ožujka 2020. godine, Nacionalni stožer civilne zaštite obustavio je rad tržnica i ribarnica.

Članak 2.

Prodaja i distribucija ribe ovlaštenih gospodarskih subjekata obavljat će se s broda, na lokacijama Križna Luka i Riva, poštujući stroge higijenske mjere propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prodaja i distribucija ribe obavljat će se svakog dana u vremenu od 8 do 11 sati te od 15 do 17 sati.

Članak 3.

Svi gospodarski subjekti ovlašteni za prodaju i distribuciju ribe obvezni su se prijaviti Stožeru civilne zaštite Grada Hvara radi registriranja i organizacije trgovine.

Članak 4.

Svako kršenje odredbi ovog Zaključka prijavljuje se Stožeru civilne zaštite Grada Hvara.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Hvara.

Načelnik Stožera

Kuzman Novak
Preuzeto od Grad Hvar

Pročitajte više » | Napisano 27.03.2020.