Izdvojene novosti


Natječaj za radno mjesto Savjetnika za zakonodavstvo (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Savjetnika za zakonodavstvo (m/ž)

Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Savjetnik za zakonodavstvo (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

izrađivanje nacrta normativnih akata (statut, pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) te iniciranje donošenja izmjena i dopuna postojećih, kao i donošenje novih normativnih akata HOK-a;
pružanje stručne pravne pomoći članovima HOK-a u ostvarivanju zadataka HOK-a;
pružanje pravne pomoći te savjetovanje u pripremi sjednica Skupštine, Upravnog odbora, Predsjedništva ,Odbora za praćenje i razvoj komorskog sustava i Statut te izrađuje odluke i druge akte koje ova tijela donose;
sastavljanje ugovora HOK-a s gospodarskim i drugim subjektima u zemlji i inozemstvu;
sastavljanje odluka o izboru, imenovanjima i razrješenjima članova tijela i radnih tijela HOK-a;
pravna pomoć u izradi odluka i provođenju izbora za tijela HOK-a;
pravna pomoć odjelima i službama unutar Komorskog sustava;
sastavljanje ugovora o radu zaposlenika Ureda predsjednika i Komorskog ureda HOK-a;
praćenje promjena u zakonodavstvu Republike Hrvatske te slijedom toga i usuglašavanje rada HOK-a;
uspostavljanje kontakata s tijelima državne vlasti i državne uprave u zakonodavnoj proceduri;
praćenje zakonodavne aktivnosti tijela državne uprave;
pripremanje inicijative za donošenje i izrađivanje nacrte propisa kojima se uređuje obrtništvo i poduzetništvo;
pokretanje i organiziranje aktivnosti te pružanje stručne pomoći članicama Komore u pitanju zakonodavnog uređenja obrtništva;
pružanje stručne pomoći organima i tijelima HOK-a i upozoravanje na odgovarajuće zakonske i druge propise;
pružanje savjeta u vezi s pravnim propisima
UVJETI

Minimalni uvjeti:

VSS - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, magistar/ra prava
potrebno najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima
položen pravosudni ispit
organizacijske sposobnosti
aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)
aktivno znanje rada na PC-u
Obavezne kompetencije:

odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu
informatička pismenost
izražene organizacijske vještine
otvorenost i društvenost
spremnost na timski rad
spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje
Prednost:

radno iskustvo na sličnim poslovima
iskustvo rada na složenijim projektima
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju i potvrde o položenom pravosudnom ispitu te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

29. 3. 2023.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 29.03.2023. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Savjetnik za zakonodavstvo

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok-obavijesti/natjecaj-za-radno-mjesto-savjetnika-za-zakonodavstvo-mz

Pročitajte više » | Napisano 22.03.2023.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje do 15. svibnja 2023.

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje do 15. svibnja 2023.

Potpora se dodjeljuje s ciljem: unaprjeđenja provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu Republike Hrvatske, povećanja broja uzgojno valjanih grla, povećanja proizvodnosti odnosno poboljšavanja bitnih proizvodnih svojstava proizvodnje mlijeka i mesa, poticanja gospodarske konkurentnosti ovčarske i kozarske proizvodnje te poboljšanja statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Također, donesen je i Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom
su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu
prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, odnosno godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.
Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH).

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

IZNOS POTPORE

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.

Cijeli Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine možete pronaći na dnu ove stranice.

Za više informacija o navedenom programu – molimo kontaktirati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontakte Agencije, kao i pripadajućih podružnica APPRRR možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/kontakt/.
https://www.hok.hr/aktualno/potpora-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-za-razdoblje-do-15-svibnja-2023

Pročitajte više » | Napisano 22.03.2023.

Erasmus+ Joint Mentorship: održan prvi regionalni tematski sastanak na temu suradnje dionika u strukovnom obrazovanju

Erasmus+ Joint Mentorship: održan prvi regionalni tematski sastanak na temu suradnje dionika u strukovnom obrazovanju

Kvalitetno strukovno obrazovanje se temelji na kvalitetnoj partnerskoj suradnji i komunikaciji među školama, poslodavcima, roditeljima, učenicima kao i ostalim institucijama uključenih u sustav (komore, agencije, ministarstva). U skladu s navedenim, cilj Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje) je unaprijediti kvalitetu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja unaprjeđenjem suradnje između svih dionika u sustavu.

Jedna od aktivnosti je organizacija regionalnih tematskih sastanaka na kojima bi se okupili različiti dionici na jednom mjestu te kako bi u međusobnom dijalogu raspravili izazove s kojima se susreću na svakodnevnoj bazi te kako bi pronašli zajednička rješenja koja bi unaprijedila kvalitetu strukovnog obrazovanja.

Prvi regionalni tematski sastanak održan je 20. ožujka u Rijeci u prostorijama Obrtničke komore Primorsko-goranske županije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Predsjedništva OK Primorsko-goranske županije, predstavnici HOK-a, predstavnice Obrtničke škole Opatija te predstavnici Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci koji su ujedno i partneri na projektu. Na sastanku su predstavljene aktivnosti na projektu kao i rad radnih skupina koje rade na pojedinim projektnim rezultatima. Dodatno, raspravljalo se o postojećim izazovima i problemima u svakodnevnoj provedbi nastave i mogućim rješenjima koja bi se mogla implementirati putem projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Pročitajte više » | Napisano 22.03.2023.

Anketni upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u RH

Anketni upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u RH

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i i socijalne politike izradilo je upitnik vezan uz zapošljavanje i rad stranih radnika u Republici Hrvatskoj te njihovu integraciju u hrvatsko društvo.

Cilj upitnika je na jednom mjestu prikupiti osnovne informacije o radu stranih državljana te o zadovoljstvu poslodavaca njihovim radom. Upitnik se sastoji od 14 jednostavnih pitanja, a vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika je oko 5 minuta. Upitnik se nalazi na slijedećoj poveznici https://forms.office.com/e/09GP8SvcDm .

Rok za ispunjavanje upitnika je srijeda, 22. ožujka 2023. godine.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Yyeihtj1WUKemTQ2tR8s37hcUkAPVTFFu4vrw5C8jlFUOFFVMjk1S0swUjBDRlNZTDQ2Q1oySkI0TC4u

Pročitajte više » | Napisano 20.03.2023.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 20. - 26. ožujka 2023.

Od 20. do 26. ožujka 2023. u Republici Hrvatskoj obilježava se Svjetski i Europski tjedan novca na temu „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“.

Ministarstvo financija, kao nacionalni koordinator Republike Hrvatske u području financijskog opismenjavanja najavljuje da će se u razdoblju od 20. do 26. ožujka 2023. obilježavati Svjetski i Europski tjedna novca kako bi se dodatno motivirala učinkovitost, kreativnost i inovativnost u programima obrazovanja financijskog opismenjavanja.

Globalna kampanja pod nazivom Svjetski tjedan novca (GMW) (www.globalmoneyweek.org) koju godišnje organizira Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD/INFE) tematski se usklađuje s aktualnim okolnostima svjetske ekonomije.

Ovogodišnja tema kampanje „Planiraj svoj novac, zasadi svoju budućnost“ usredotočena je na održivost i podizanje svijesti pojedinca u kontekstu financijskog ponašanja prema okolišu i društvu. Cilj je potaknuti mlade ljude da prilikom donošenja financijskih odluka uzimaju u obzir na koji način njihove financijske odluke utječu na okoliš i društvo.

Tijekom GMW-a javne, privatne i neprofitne organizacije surađuju kako bi organizirale različite vrste aktivnosti, s naglaskom na djecu i mlade, te potaknuli motiviranost oko financijskog obrazovanja kroz:

online aktivnosti, natječaje za crtanje, fotografije, eseje i videozapise, online radionice financijskog obrazovanja, online escape room financijskog obrazovanja ili kroz druge aktivnosti o financijskom obrazovanju i novčanim pitanjima,
posjete bankama, parlamentima, središnjim bankama, burzama, mjenjačnicama, muzejima novca, lokalnim tvrtkama i globalnim korporativnim kompanijama,
financijske radionice i sesije,
sajmove financijskog obrazovanja, događanja na otvorenom tržištu, skupove financijske pismenosti
financijske obrazovne igre i natjecanja u štednji, financijske nogometne utakmice.
Europski tjedan novca (EMW) (www.europeanmoneyweek.eu), kojeg organizira Europska bankarska federacija (EBF), usklađen je sa Svjetskim tjednom novca i otvara put prema zdravijoj financijskoj budućnosti.

Ovaj EMW promiče financijsko opismenjavanje i podiže svijest o novcu i osobnim financijama. Nacionalne bankarske usluge i EBF tijekom ovog tjedna organiziraju edukacije diljem Europe.

Njihov prioritet je da edukatori, regulatori i drugi dionici u zajednici financijske pismenosti osiguraju pojedincima razumijevanje upravljanja novcem.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjeluju ključni dionici u provedbi financijskog opismenjavanja koji su ujedno i članovi Operativne radne grupe financijske pismenosti potrošača s Ministarstvom financija kao koordinatorom.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjelovat će:

Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija, Hrvatska narodna banka, Hrvatski ured za osiguranje, Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb, Hrvatski institut za financijsku edukaciju, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, CFA udruga Hrvatska, Hrvatska udruga kreditnih unija, Udruga članova obveznih i mirovinskih fondova, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Ekonomski fakultet Zagreb, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Zagrebačka burza d.d.

Navedene institucije prate i implementiraju aktualnosti vezane uz financijsko opismenjavanje na svjetskoj i europskoj razini. Smjer regulatornog okvira Europske unije je usmjeravanje ušteđevine u poduzetništvo i inovacije, poticanje sredstava za održivost te na taj način učiniti gospodarstvo konkurentnijim, a građane Europske unije prosperitetnijima. Više informacija o aktivnostima članova Operativne radne grupe možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama.

Za podršku, ovim putem pozivamo sve odgojno obrazovne djelatnike na suradnju te da se uključe i podrže globalnu kampanju kako bi se i na taj način unaprijedila znanja i vještine koje su potrebne za donošenje ispravnih financijskih odluka.

Na dnu ove stranice možete preuzeti letak.

Pročitajte više » | Napisano 17.03.2023.