Izdvojene novosti


MIPS GRAND EXPO i Hrvatsko-ukrajinski investicijski sajam

MIPS GRAND EXPO i Hrvatsko-ukrajinski investicijski sajam

Obavještavamo vas o održavanju Međunarodnog industrijskog proljetnog sajma (MIPS) GRAND EXPO kojem će Hrvatska i Zagreb biti domaćin, a koji će se održati od 23./24. do 27. svibnja 2023. godine na Zagrebačkom velesajmu.

Promocija razvoja održive industrije, internacionalizacije poslovanja i pametnog investiranja, predstavlja vodeći motiv održavanja MIPS GRAND EXPO. Veliki napori MIPS GRAND EXPO usmjereni su na cilj da se GRAND EXPO pozicionira kao značajna platforma za prezentiranje potreba i poslovnih mogućnosti graditeljskog, energetskog, drvnog, metalskog, ICT i drugih sektora iz tematskih djelatnosti.

U sklopu sajma GRAND EXPO održat će i Gospodarski forum o obnovi Ukrajine.

Više informacija možete pronaći u dokumentima na dnu stranice.

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2023.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (NPOO.C1.3.R2-I1.01)

Pozivom za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada predviđena su ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 354 milijuna kuna.

Svrha poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

U okviru ovog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta
ILI

izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva
Pokazatelji projekta:

dodatni kapacitet za recikliranje otpada (t/god.) - korisnik dokazuje po završetku provedbe projekta (ne odnosi se na bioplinska postrojenja)
smanjena količina biootpada odloženog na odlagališta (t/god.) – korisnik dokazuje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
izgrađeno postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada (broj) – korisnik dokazuje po završetku provedbe da je izgradio i/ili opremio postrojenje za biološku obradu
Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro poduzetnici
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici
Veliki poduzetnici
koji su na dan podnošenja projektnog prijedloga registrirani najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja.

Raspoloživa bespovratna sredstva po prijavitelju:

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog poziva:

najniži dopušteni iznos - 1 milijun HRK
najviši dopušteni iznos - 100 milijuna HRK
Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća

Kategorija postrojenja

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Program i

vrsta potpore

Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 1., 2., 3.,4 . i 6. UzP-a)

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

50%

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 1., 2., 3.,4 . i 6. ovih Uputa)

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60%

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45%

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada

i

Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 5. i 7. UzP-a)

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele de minimis potpora

Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 1., 2., 3.,4 . i 6. UzP-a)

60 % prihvatljivih troškova

50 % prihvatljivih troškova

40 %

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 1., 2., 3.,4 . i 6. UzP-a)

70 % prihvatljivih troškova

60 % prihvatljivih troškova

50 %

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE


55 % prihvatljivih troškova

45 % prihvatljivih troškova

35 %

prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada

i

Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE

(Aktivnosti iz poglavlja 2.7. točke 5. i 7. UzP-a)

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Program dodjele de minimis potpora

Prihvatljive aktivnosti:

aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada: a) izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta ili b) izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, s ciljem proizvodnje anaerobnog digestasta i bioplina, odnosno biogoriva
aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19)
aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
aktivnosti upravljanja projektom i administracije
Pitanja i odgovori:

Mogu se postavljati putem sustava eNPOO, kontinuirano za vrijeme trajanja Poziva, najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ili do trenutka podnošenja projektnog prijedloga.

Odgovori će se objaviti na javnom portalu sustava eNPOO uz dokumentaciju referentnog poziva, u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pitanja.

Dostava projektnih prijedloga:

obavijest o izmjenama, zatvaranju i obustavi poziva objavljuju se na javnom portalu sustava e-NPOO te mrežnim stranicama ovdje i ovdje.
rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe 31. listopada 2023. u 14.00h, odnosno iskorištenjem sredstava
projektni prijedlog podnosi ovlaštena osoba prijavitelja putem sustava eNPOO.
S obzirom na to da je poziv objavljen 31. svibnja 2022. godine iznosi su iskazani u kunama.

Objavljeni poziv, pitanja i odgovore, kao obrasce i priloge vezane za poziv možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2023.

avni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2023. godini

avni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2023. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ u 2023. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela oznake HOP na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i sadržaj zahtjeva po vrsti proizvoda:

1. MATERIJALNI OTOČNI PROIZVOD

Materijalni otočni proizvod je otočni proizvod u materijalnom obliku kao što je prehrambeni proizvod, piće, kozmetički proizvod, suvenir, uporabni predmet i drugi materijalni otočni proizvod. Materijalni otočni proizvod mora biti izrađen odnosno proizveden na otoku. Iznimno, u slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za izradu otočnog proizvoda na otoku, dopušta se podnijeti zahtjev za materijalni otočni proizvod koji je izrađen odnosno proizveden izvan otoka, o čemu prijavitelji na Obrascu 2.navode razloge izrade ili proizvodnje izvan otoka, bilo djelomično ili u cijelosti, te prilažu raspoloživu dokumentaciju kojom se podupiru navedeni razlozi.Pravo na podnošenje zahtjeva za materijalni otočni proizvod imaju: fizičke i pravne osobe koje svoju djelatnost obavljaju na otoku, a upisani su u odgovarajuće registre ili upisnike koje vode nadležna tijela te posjeduju odgovarajuće registracije i/ili odobrenja za djelatnost koju obavlja.

2. NEMATERIJALNI OTOČNI PROIZVOD

Nematerijalni otočni proizvod je proizvod koji podrazumijeva određeno događanje (manifestacija, natjecanje, sajam i dr.), umijeće, znanje i/ili vještinu, očuvanje, organizaciju, skrb ili drugu aktivnost koja doprinosi očuvanju tradicije ili kulturne baštine otoka ili promiče otočni identitet. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva za nematerijalni proizvod Pravo na podnošenje zahtjeva za nematerijalni otočni proizvod imaju: fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište odnosno djeluju na otoku, a upisane su u odgovarajuće registre ili upisnike koje vode nadležna tijela te posjeduju odgovarajuće registracije i/ili odobrenja za djelatnost koju obavljaju.

3. NEMATERIJALNO KULTURNO DOBRO

Nematerijalno kulturno dobro se odnosi na kulturni identitet otoka i zaštićeno je sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), a podrazumijeva razne oblike i pojave duhovnog stvaralaštva koje se prenosi predajom ili na drugi način, a osobito: jezik, dijalekt, govor i toponimija, usmena književnost, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrte. Pravo na podnošenje zahtjeva za nematerijalno kulturno dobro imaju: vlasnici odnosno nositelji prava na nematerijalnom kulturnom dobru te drugi imatelj kulturnog dobra prema posebnom zakonu kojim se uređuju poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac zahtjeva (Obrazac 1.) koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva te obaveznu dokumentaciju koja je navedena u ovom Javnom pozivu i Prilogu 3 - Upute za prijavitelje i koja čini sastavni dio zahtjeva.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose se do 31. kolovoza 2023. na adresu:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uprava za otoke

Miramarska 22, 10 000 ZAGREB

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

O zahtjevu za dodjelu oznake HOP Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku na temelju prijedloga mišljenja stručnog povjerenstva iz članka 16. stavka 2. Pravilnika. Protiv rješenja o dodjeli oznake HOP i rješenja o odbijanju zahtjeva za dodjelu oznake HOP nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese elektroničke pošte: hop@mrrfeu.hr

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2023.

Upozorenje! U tijeku je prijevara na temu povrata poreza!

Upozorenje! U tijeku je prijevara na temu povrata poreza!

Nastavlja se tijek kampanje pokušaja prijevare poreznih obveznika putem maila s naslovom Vaš prvi povrat poreza za tekuću godinu uplaćen je na Vaš porezni identifikacijski broj.

Pošiljatelj mailova se lažno predstavlja kao Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Lažni mailovi dolaze s domene ured@croatia-porezna.eu​​. Skrećemo pozornost da to nije službena adresa Porezne uprave te stoga molimo porezne obveznike da nikako ne dostavljaju svoje osobne podatke već jednostavno izbrišu takav mail.

Ako netko od poreznih obveznika smatra da je već postao žrtva phishing poruka molimo da takvu prijavu proslijede u MUP. ​​Više informacija o prepoznavanju lažnih poruka i postupanju s istima dostupno je ovdje!

​​Izvor: Porezna uprava

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 31.03.2023.

Elektronička komunikacija obrtnika sa sudovima – obveza pristupa informacijskom sustavu e-Komunikacije

Elektronička komunikacija obrtnika sa sudovima – obveza pristupa informacijskom sustavu e-Komunikacije

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu e-Komunikacija, koja omogućava elektroničku komunikaciju s općinskim, trgovačkim i županijskim sudovima te Visokim trgovačkim sudom.

Zakonom o parničnom postupku propisano je da se pismena dostavljaju fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnicima) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava ili na drugi odgovarajući način.

Osobama koje nisu zatražile ili im još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do dodjele prava pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. Smatrat će se da je dostava obustavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na e-oglasnu ploču sudova.

Obrtnici su dužni do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacije Ministarstva pravosuđa i uprave.

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:

• Slanje podnesaka i priloga sudu.

• Zaprimanje sudskih pismena

• Udaljeni uvid u sudski predmet

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno:

imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)
prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne (2) ili više razine sigurnosti
Lista prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na ovoj poveznici.
imati odgovarajući potpisni certifikat
Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
Financijska agencija (FINA)
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI)
biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa i uprave (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave).
Usluga "e-Komunikacija" dostupna je na web adresi https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

Za probleme u korištenju elektroničke usluge "e-Komunikacija", možete se obratiti na telefon 01/3714 077 i/ili e-mail: ekomunikacija@mpu.hr.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 30.03.2023.