Izdvojene novosti


HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO "Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2) poziva potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za besplatnu uslugu mentorstva odnosno uključivanje u mrežu mentora. Ovo je prva mreža ovakve vrste koja povezuje stručnjake raznih profila na razini cijele Republike Hrvatske, a koji će biti na raspolaganju kao mentori poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja.

Tko se može prijaviti?

Korisnici koji će sudjelovati u procesu testiranja mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područje mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti.

Mentori će usluge mentoriranja poduzetnika pružati kroz mrežu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koje su članice Mreže BOND. Riječ je o razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima ili akceleratorima, poslovnim inkubatorima, tehnološkim parkovima, centrima kompetencija.

Kako se poduzetnici mogu prijaviti?

Pozivamo potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za uslugu mentorstva putem prijavnog obrasca (u privitku) poduzetničkoj potpornoj instituciji (PPI-ju) na području svoje županije koja sudjeluje u mentorskom procesu kao dio mentorskog tima. Ova je usluga za poduzetnike BESPLATNA.

Testiranje procesa mentoriranja

Mentoriranje je termin savjetovanja koje mentor pruža korisniku u trajanju od 60 minuta.

Korisnici će prije početka mentoriranja dobiti preporuku poduzetničke potporne institucije (PPI) o predloženim mentorima temeljem podnesene prijave. Na temelju evaluacije potreba za mentoriranje, PPI odabire do 3 mentora koja najbolje odgovaraju potrebama poduzetnika, povezuje korisnika i mentora elektroničkim putem te razmjenjuje kontakt podatke, šalje mentorski obrazac i navodi pravila u procesu testiranja mentoriranja. Korisnik i mentor samostalno dogovaraju termin sastanka u vrijeme i na mjestu na kojem im odgovara. Mjesto održavanja mentoriranja može biti uživo ili online.

Tijekom procesa testiranja mentorske mreže, poduzetnik može provesti najviše 30 sati mentoriranja s 1 ili više mentora.

Uspostavom mreže mentora stvorena je jedinstvena nacionalna mreža u Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2. Time je svim postojećim te budućim poduzetnicima osiguran ravnomjeran pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Pročitajte više » | Napisano 20.04.2023.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023)

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 14.4.2023. godine objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023).

Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pod pojmom:

„komunalna oprema“ podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada
„uređaji“ podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.
Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („NN broj 3/17) i Izmjenom i dopunom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine (NN br. 1/22), čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unapređenja sustava sprečavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno čl. 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

imaju sjedište na području Republike Hrvatske
podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
ulažu vlastita sredstva
nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
nemaju poslovne račune u blokadi
nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda.
Prijavitelji koji se prijavljuju po MODELU B moraju ostvariti također i pravo na dodjelu sredstava Fonda koji podliježu pravilima o dodjeli de minimis potpore iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/2020, 7.7.2020.) – sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (dalje u tekstu: komunalna društva).

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.
Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 eura, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka
do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

Po MODELU B komunalno društvo može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja.

Sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupni raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 €.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenja predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Fond će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane podnositelje prijava o danu iskorištenosti sredstava Fonda.

Sva obavezna dokumentacija, dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada“ (JP ZO-2/2023) – prijava, dostavlja se“
s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave
preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.
Prijave se zaprimaju u Prijamnom uredu Fonda radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili poštom preporučeno.

Dan donošenja Odluke (kod MODELA B) smatra se danom dodjele de minimis potpore, neovisno o datumu isplate dodijeljenih sredstava.

Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Korina Francišković (korina.franciskovic@fzoeu.hr) ili 01/6459-756
Kristina Čirjak (kristina.cirjak@fzoeu.hr) ili 01/6440-556
Tekst kompletnog javnog poziva, kao i obrasce moguće je preuzeti OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 20.04.2023.

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (referentni broj: MF-2023-1-1).

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

a) povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,

b) smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:

smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god
instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW
ušteda energije za 140 000 MWh/god
instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh
Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

najniži iznos 100.000,00 eura
najviši iznos 2.000.000,00 eura
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
izgradnja elektrane na biomasu
izgradnja elektrane na bioplin
postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.
Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Upiti u sklopu Poziva:

Prijavitelji mogu za vrijeme Poziva postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu: upiti.modernizacijski-fond@mingor.hr s jasnim navođenjem naznake Poziva „MF-2023-1-1“.

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80 ,10 000 Zagreb

s navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

POZIV:

Kompletan tekst Poziva za dodjelu sredstava možete pročitati OVDJE.

Prilog 1.

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije možete pročitati OVDJE.

Prve izmjene Programa dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije možete pročitati OVDJE.

Prilog 2.

Nacrtu Ugovora o dodjeli sredstava iz Modernizacijskog fonda možete pristupiti OVDJE.

Prilog 3.

Minimalni sadržaj garancije za predujam možete pročitati OVDJE.

Obrasci se nalaze na dnu ove stranice:

Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja
Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor_foto: freepik.com


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Obrazac 1. Prijavni obrazac.xlsx 297.82 KB
Obrazac 2. Izjava Prijavitelja.docx 95.72 KB
Obrazac 3-Skupna izjava Prijavitelja.xlsx 302.07 KB

Pročitajte više » | Napisano 19.04.2023.

Podnošenje zahtjeva za potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 15. do 30. travnja 2023.

Podnošenje zahtjeva za potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 15. do 30. travnja 2023.

Obavještavamo da je od 15. do 30. travnja 2023. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna omotnica od 5.000.000,00 HRK/ 663.614,04 EUR proporcionalno će se raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 HRK/0,03 EUR po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem na obrascu Zahtjeva za potporu, kojeg je nakon popunjavanja potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – nusproizvodi 2023.“.

Uz Zahtjev za potporu obvezno je priložiti i popunjenu i potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Pročitajte više » | Napisano 18.04.2023.

PAŽNJA, PAŽNJA! Majstor je…samo onaj koji je položio MAJSTORSKI ISPIT

PAŽNJA, PAŽNJA! Majstor je…samo onaj koji je položio MAJSTORSKI ISPIT

Majstorski ispit …

kompleksan ispit kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu: razina 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,
provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane ministarstva nadležnog za obrt,
uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju.
Diploma o majstorskom zvanju je znak kvalitete

Majstorska diploma označava visoku razinu stručnosti i odgovornosti te vladanje svojom strukom što jamči kvalitetu proizvoda i usluga.

Diploma o majstorskom je važna za otvaranje obrta i poduku učenika

U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno samostalno obavljanje zanimanja: samozapošljavanje. Također, majstorski ispit je jedan od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja.

Nema nezaposlenih majstora

Slika govori više od riječi…

Grafikon_majstori

*Izvor: Republika Hrvatska. Hrvatski zavod za zapošljavanje. Statistika. https://statistika.hzz.hr/Statistika.aspx?tipIzvjestaja=1, Pristupljeno na dan 5. travnja 2023.

Asocijacije na riječ majstor (savjetnici/e za obrazovanje područnih obrtničkih komora)

Asocijacije majstor

Anketu proveo Odjel za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske obrtničke komore u ožujku 2023. godine

Položio si majstorski ispit i stekao majstorsko zvanje?

Čestitamo! Istakni svoj majstorski naziv u imenu svog obrta ili tvrtke, u komunikaciji s javnošću – na web stranici, na društvenim mrežama, na vizitki.

Jer nisu svi majstori. Nego samo oni koji su uspješno položili majstorski ispit.

Više o majstorskom ispitu saznajte OVDJE.

Foto_izvor: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.04.2023.