Izdvojene novosti


Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.

Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdano ovlaštenje kako slijedi:

Popis vrsta EE otpada i vrsta proizvoda prema kategorijama električne i elektroničke opreme:

Kategorija EE otpada Vrsta proizvoda koja čini otpad Ključni broj otpada
3. Ravne fluorescentne žarulje i kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje 16 02 13* 20 01 21* 20 01 36
Žarulje s izbijanjem, uključujući i visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama 16 02 13* 20 01 35* 20 01 36
Niskotlačne natrijeve žarulje 16 02 13* 20 01 35* 20 01 36
4. Fotonaponske ploče 16 02 13* 20 01 35* 20 01 36
Prijavitelj može podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova sakupljanja u svrhu obrade EE otpada za koje nije izdano ovlaštenje radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada isključivo za sve vrste i ključne brojeve EE otpada sa popisa.

Ugovor se sklapa na određeno vremensko razdoblje od 10 (deset) godina od dana sklapanja ugovora.

Zahtjev za sklapanjem Ugovora prijavitelj podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na sljedeću adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

Naznaka: „JAVNI POZIV – Sakupljanje i obrada EE otpada“

Rok za podnošenje zahtjev za sklapanje ugovora počinje teći od prvog dana nakon objave na mrežnim stranicama Fonda (14.11.2023.) te traje 60 dana od objave ovog Javnog poziva.

Cjelokupni tekst javnog poziva, kao i tablični prikaz sakupljačke mreže za RH možete pronaći u privitku.

Dodatne informacije moguće je dobiti slanjem upita na e-mail: eepoziv@fzoeu.hr.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.11.2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 9057-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (NN MU br.: 3/2020), Jedinica za provedbu projekta objavljuje:

Poziv na dostavu ponuda
(Radovi)
(nadmetanje s jednom omotnicom)

Država: Republika Hrvatska
Naziv projekta: Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
Naziv ugovora: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini
Zajam br.: HR-9057
Br. PDP-a: No.: JUST-B/4.1/CW/OP-1/2020/018R

Objavljeno: listopad 2023.

Republika Hrvatska je dobila financiranje od Svjetske banke kako bi se pokrio trošak Projekta učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje, te namjerava iskoristiti dio sredstava za plaćanja u okviru ugovora za nabavu radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini. Za ovaj ugovor Zajmoprimac će obrađivati plaćanja korištenjem metode izravne isplate, kako je definirano u dokumentu Svjetske banke „Smjernice o isplati sredstava za financiranje investicijskih projekata“ (eng. Disbursement Guidelines for Investment Project Financing).
Ministarstvo pravosuđa i uprave RH poziva prihvatljive ponuditelje da dostave zapečaćene ponude za nabavu radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini. Mjesto izvođenja radova je Općinski sud u Kutini, Ulica Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina. Namjeravani datum završetka za sve radove je deset (10) mjeseci od datuma početka radova. Radovi se sastoje od građevinskih, obrtničkih radova, strojarskih radova i elektrotehničkih radova.
Nadmetanje se provodi kao domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem Poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u „Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. godine i kolovoz 2018. godine (“Propisi o nabavi”) te je otvoreno za sve prihvatljive ponuditelje, kako je navedeno u Propisima o nabavi.
Zainteresirani prihvatljivi ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije od Jedinice za provedbu projekta (n/p gđ. Goranka Jurjević, goranka.jurjevic@mpu.hr) i pregledati dokumentaciju o nabavi tijekom uredovnog vremena od 10:00 do 15:00 sati na dolje navedenoj adresi.
Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi na hrvatskom jeziku dostavom pisanog zahtjeva na e-mail adresu: goranka.jurjevic@mpu.hr. Dokument se zainteresiranim ponuditeljima dostavlja isključivo elektroničkom poštom.
Ponude se moraju dostaviti na donju adresu na ili prije 21. prosinca 2023. u 11:00 sati. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno. Zakašnjele ponude su neprihvatljive. Ponude se javno otvaraju u prisutnosti imenovanih predstavnika ponuditelja i svakog tko odluči biti prisutan na donjoj adresi 21. prosinca 2023. u 11:00 sati.
Sve ponude trebaju imati popratnu Izjavu o osiguranju ponude.
Skreće se pozornost na Propise o nabavi koji zahtijevaju od Zajmoprimca da otkrije informacije o stvarnom vlasništvu uspješnog ponuditelja, kao dio Obavijesti o dodjeli ugovora, koristeći Obrazac otkrivanja informacija o stvarnom vlasništvu kako je uključeno u dokumentaciju za nadmetanje.
Adresa koja se spominje u gornjem tekstu je:
Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
Jedinica za provedbu projekta
n/p: gđ. Goranka Jurjević
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. ++385 (0)99 47 88 199

E-mail: goranka.jurjevic@mpu.hr
Internetska stranica: https://mpu.gov.hr/

Pročitajte više » | Napisano 14.11.2023.

Provedba natječajnog postupka za dodjelu priznanja

Provedba natječajnog postupka za dodjelu priznanja "Poslodavac prijatelj obitelji" u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade započet će u prosincu ove godine provedbu natječajnog postupka za dodjelu priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2023. godini u 4 kategorije: mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja imaju najkvalitetnija rješenja u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, a u svrhu promicanja obiteljskih vrijednosti i unapređenja uvjeta obiteljskog života te senzibiliziranja kako poslodavca, tako i šire javnosti o važnosti istih.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva upisana u Sudski registar Republike Hrvatske te obrti upisani u Obrtni registar Republike Hrvatske, a koji su podmirili obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Natječajni postupak provodit će se od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine putem mrežnog upitnika koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda: https://demografijaimladi.gov.hr/.

Pročitajte više » | Napisano 14.11.2023.

Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

U Narodnim novinama od 10. studenog 2023. godine (NN 135/2023) objavljen je Pravilnik o provedbi programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-04/416, URBROJ: 50301-05/31-23-3 od 25. listopada 2023. godine.

Mjera u provedbi ovog Programa i ovog Pravilnika je nadoknada gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje iz objekata u zonama primjene naređenih mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu za grla svinja isporučena izravno u klaonicu u razdoblju od 26. lipnja do 15. listopada 2023. godine je 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do 21. studenog 2023. godine.

Zahtjev za potporu za svinje isporučene izravno u klaonicu u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca 2023. godine podnosi se od 1. veljače do 15. veljače 2024. godine.

Više o samoj potpori, prihvatljivim korisnicima, iznosu potpore te načinu podnošenja Zahtjeva za potporu i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.

Pročitajte više » | Napisano 14.11.2023.

Konferencija „Turizam za sve – pristupačni turizam“

Konferencija „Turizam za sve – pristupačni turizam“

Republika Hrvatska, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obvezala se poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom (između ostaloga) imaju pristup turističkim uslugama, turističkim odredištima i turističkim aktivnostima.

WTO (Svjetska turistička organizacija) održivi turizam definira kao upravljanje resursima ostvarujući ekonomske, socijalne i estetske potrebe tako da se poštuju kulturološki integritet, osnovni ekološki procesi, biološka raznolikost i sustavi na kojima se temelji život, stvara dobrobit i blagostanje cjelokupnome društvu, uzimajući u obzir potrebe i turista i njihovih domaćina.

Pristupačni turizam, koji uzima u obzir potrebe turista s poteškoćama u kretanju (uključujući mobilnost, vid, sluh i kognitivne dimenzije, ali i starijih i teže pokretnih osoba, pretilih, obitelji s malom djecom, osoba s posebnim zdravstvenim, prehrambenim potrebama) i stvara preduvjete da funkcioniraju neovisno i ravnopravno pružanjem pristupačnih proizvoda, usluga i okruženja neizostavan je element razvoja održivog turizma.

Nastavno na navedeno, Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom provelo je tijekom 2022. i 2023. godine deset regionalnih radionica (u Osijeku, Splitu, Dubrovniku, Opatiji, Puli, Šibeniku, Makarskoj, Slavonskom Brodu, Zagrebu i Poreču) na temu potencijala, izazova, mogućih rješenja pristupačnog turizma. Radionice su bile namijenjene pružateljima usluga u turizmu, turističkim zajednicama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, mladima te svim drugim zainteresiranim dionicima.

Ovaj dvogodišnji ciklus završava konferencijom koja će se održati 21. studenog 2023. godine u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu s početkom u 10 sati.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, prijaviti se možete putem Obrazac za prijavu do srijede 15. studenog 2023. godine.

Program se nalazi na dnu ove stranice.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
PROGRAM.pdf 616.96 KB

Pročitajte više » | Napisano 14.11.2023.