Izdvojene novosti


Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa


Podsjećamo da je sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano kako obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023., odnosno do kraja ove godine.

Slijedom navedenog, od 1. siječnja 2024. cijene se iskazuju isključivo u valuti eura.

Sukladno navedenom, upućujemo vas kako je s dvojnim iskazivanjem cijena potrebno prestati što je prije moguće nakon 31. prosinca 2023., pri tom imajući u vidu načelo učinkovitosti i ekonomičnosti iz članka 10. Zakona prema kojemu se uvođenje eura i svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Napominjemo kako sam prestanak dvojnog iskazivanja cijena nikako ne smije biti, niti je opravdan razlog za povećanje cijena roba i usluga.

Također vas upućujemo da nakon 31. prosinca 2023. što prije uklonite fizičke naljepnice Etičkog kodeksa i da oznake više ne koristite pri provođenju promotivnih i marketinških aktivnosti. U slučaju da imate neiskorištenih naljepnica Etičkog kodeksa, molimo da iste uništite.

Pročitajte više » | Napisano 21.12.2023.

Obrtnici

Obrtnici "paušalisti" - prijava dohotka na Obrascu PO-SD

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka najkasnije do 15. siječnja 2024. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku za 2023. godinu na Obrascu PO-SD.

Ako je obrtnik tijekom godine obavljao zajedničku djelatnost obrta, obvezan je kao nositelj zajedničke djelatnosti također do 15. siječnja 2024. dostaviti Obrazac PO-SD-Z, ali i obrazac PO-SD kao i svaki supoduzetnik u tom zajedničkom obrtu. U tom slučaju, u Obrascu PO-SD, nositelj i supoduzetnik iskazat će samo svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku, te time podmiriti i samo udio u paušalnom porezu na dohodak, sukladno ranije prihvaćenim zahtjevima HOK-a u korist obrtnika.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ u svrhu oporezivanja porezom na dohodak vodi samo evidenciju o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Eventualno utvrđeno dugovanje kao razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti do 15. siječnja 2024. godine sukladno novim zakonskim izmjenama, a eventualno utvrđenu preplatu porezni obveznik može zatražiti kao povrat na svoj poslovni račun ili koristiti za buduće akontacije.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Razlika manje uplaćenog paušalnog poreza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z iskazane u valuti eura kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi, uz obračun novih akontacija poreza na dohodak sukladno novim zakonskim propisima koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 20.12.2023.

Poziv za dostavu ponuda za Izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga na temelju postojeće specifikacije

Poziv za dostavu ponuda za Izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga na temelju postojeće specifikacije

PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet poziva je dostava ponuda za izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga koje HOK provodi u sklopu javnih ovlasti (dalje: Aplikacija).

Cilj Poziva je dostava ponude za izradu Aplikacije, a koji će zadovoljiti kriterije ovog Poziva.

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je razviti Aplikaciju koristeći elemente i logiku postojeće aplikacije koja se koristi u HOK te migrirati sve dosadašnje podatke.

Aplikacija mora sadržavati funkcionalnosti koje vode brigu o urudžbenim brojevima i klasama sukladno propisima koji uređuju uredsko poslovanje, a obzirom da se radi o javnim ovlastima HOK-a.

Aplikacija je zamišljena modularno budući da se sastoji od nekoliko sličnih modula pa se većina funkcionalnosti može iskoristiti i u drugim modulima:

Vođenje majstorskih ispita
Vođenje ispita o stručnoj osposobljenosti
Vođenje ispita za prijevoznike
Vođenje ispita za pogrebnike
Kod modula za vođenje ispita potrebno je pokriti sljedeće procese:

prijava ispita putem web forme
zaprimanje zahtjeva u administratorskom sučelju
prijavu kandidata na određene rokove koji se prije definiraju
vođenje baze osoba koji su u komisijama
unošenje uspjeha za svaki pojedini dio ispita
ispis potvrda/diploma/uvjerenja kandidatima koji su položili ispit
pretraga svih kandidata po svim unesenim kriterijima
generiranje raznih izvještaja o ispitima (npr. broj položenih po županijama i zanimanju…)
kalkulator ispita u kojem se vode obračuni kako se dijele sredstva od uplate za ispit
TEHNIČKI ZAHTJEVI

Aplikacija ili dio aplikacije bi trebao biti izrađen u web tehnologiji, ali svakako su dobro došla i druga rješenja budući da je trenutna aplikacija razvijena u MS Access tehnologiji sa MySQL bazom podataka.

UVJETI POZIVA

Uz ponudu dostaviti potpisanu izjavu odgovorne osobe gospodarskog subjekta koja sadrži referentnu listu o radu na projektima kao i raspoloživost kvalificiranim ljudskim resursima za izvršenje projekta (primjer izjave u prilogu poziva).

Fakultativno, gospodarski subjekt može dostaviti i dodatne materijale kojima detaljno prezentira dosadašnje reference navedene u Izjavi.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 25.01.2024. godine

Ponude slati u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za izradu Aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga na temelju postojeće specifikacije

ADRESA NA KOJU SE ŠALJU PONUDE

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

- osobno u Hrvatsku obrtničku komoru (Ilica 49, Zagreb) do naznačenog datuma dostave ponude

- putem preporučene pošte uzimajući u obzir da ponuda mora biti zaprimljena u pošti do naznačenog datuma.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

VAŽNA NAPOMENA:

Ističemo da je dokument „Funkcionalna specifikacija“ koji će Hrvatska obrtnička komora dostaviti na uvid zainteresiranim ponuditeljima prema njihovom traženju, a u svrhu razumijevanja zahtjeva naručitelja u ovom Pozivu, isključivo vlasništvo Hrvatske obrtničke komore na koji se primjenjuju odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, zbog čega ga nije dozvoljeno distribuirati, umnožavati, objavljivati niti na koji drugi način koristiti bez pisanog dopuštenja Hrvatske obrtničke komore.

Rezultati ovog Poziva bit će dostavljeni pisanim putem na e-mail adrese svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Za dodatne informacije o predmetu ponude i dostavu Funkcionalne specifikacije obratite se:

Emanuel Šarčević

Tel: 01/4806 614; 01/4806 666

e-mail: emanuel.sarcevic@hok.hr ili hok@hok.hr

Pročitajte više » | Napisano 20.12.2023.

Dovršetak jedinstvenog tržišta osigurat će stratešku konkurentnost EU-a

Dovršetak jedinstvenog tržišta osigurat će stratešku konkurentnost EU-a

U godini u kojoj se obilježava 30. obljetnica jedinstvenog tržišta, obnavljanje i jačanje konkurentnosti te dovršetak jedinstvenog tržišta, u središtu su programa Europske unije. Konferencija „Dovršetak jedinstvenog tržišta radi osiguravanja strateške konkurentnosti EU-a", koju su u Španjolskoj krajem studenog zajedno organizirali Skupina poslodavaca Europskog i gospodarskog socijalnog odbora (EGSO), Španjolska konfederacija organizacija poslodavaca (CEOE) i Poslovna konfederacija Valencijske zajednice (CEV), okupila je poslodavce, predstavnike poduzeća, akademike i institucionalne predstavnike u raspravi o budućnosti jedinstvenog tržišta. Preporuke proizašle iz konferencije doprinijet će izvješću koje će bivši talijanski premijer Enrico Letta predstaviti Europskom vijeću u ožujku 2024.

Kako navodi Komisija u svojoj Komunikaciji Dugoročna konkurentnost EU-a: perspektiva nakon 2030., s obzirom na globalnu konkurenciju i aktualni geopolitički kontekst, konkurentnost zaslužuje političku pozornost na najvišoj razini. Iako Europska unija može biti ponosna jer je jedna od tri glavne gospodarske regije svijeta, njezina produktivnost, inovacije i uvođenje novih tehnologija zaostaju u odnosu na konkurente.

EU se nalazi u trenutku ključnom za sljedeće desetljeće i stoga treba suradnju aktera sa svih razina i iz svih područja kako bi pravilno usmjerila svoju budućnost. Komisija uz poticajni regulatorni okvir, predlaže devet pokretača europske konkurentnosti koji se međusobno dopunjuju: funkcionalno jedinstveno tržište, pristup privatnom kapitalu, javna ulaganja i infrastrukturu, istraživanja i inovacije, energetiku, kružnost, digitalizaciju, obrazovanje i vještine te otvorenu stratešku autonomiju. U okruženju koje se stalno mijenja, ti pokretači mogu poslužiti kao mjerilo konkurentnosti EU-a te usmjeravati Komisiju i suzakonodavce u radu. Istaknuto je kako bi ova Komunikacija mogla biti paket najopsežnijih mjera za potporu europskim poduzećima u narednim godinama.

Uz pitanje kako EU može ponovno uspostaviti konkurentnost, glavno je pitanje na konferenciji bilo kako dovršiti još uvijek rascjepkano unutarnje tržište. „Dovršenje jedinstvenog tržišta godinama je bilo na papiru, no sada je krajnje vrijeme da se namjere pretvore u djelo. Poduzeća se pozivaju da igraju ključnu ulogu u oblikovanju puta prema produbljivanju jedinstvenog tržišta“, izjavio je predsjednik Skupine poslodavaca EGSO-a Stefano Mallia. Istaknuo je kako je Europa posljednjih godina išla u dobrom smjeru razvoja konkurentnosti u smislu rasta i zapošljavanja, ali da je nakon kriza koje su nastupile i pokazale „slabe točke“ EU-a, potrebno razviti snažniji gospodarski program bez kojeg Unija neće moći ostvariti zelenu tranziciju niti podupirati socijalnu Europu. Mallia je dodao da je potrebno riješiti i izazove poput cijena energije, nedostatka vještina i radne snage te ulagati u istraživanja, inovacije i razvoj u kojima Unija trenutno zaostaje za SAD-om, Kinom, Korejom i Japanom.

U Komunikaciji 30 godina jedinstvenog tržišta u kojoj je preuzela obvezu dovršetka jedinstvenog tržišta, Komisija navodi kako je ono jedno od najvećih postignuća EU-a. Od kad je uspostavljeno, građanima, poduzećima i cijeloj Uniji donosi koristi u obliku slobodnog kretanja ljudi, usluga, robe i kapitala kakve se prije trideset godina nisu mogle ni zamisliti. Ono predstavlja područje slobode, napretka, prilika, rasta, temelj je europskog gospodarstva i instrument vanjske konkurentnosti EU-a. Iako su te koristi neosporne, istaknuto je kako treba dalje raditi na rješenjima za iskorištavanje njegova punog potencijala. Jedinstveno tržište morat će se nastaviti prilagođavati novim okolnostima i uzimati u obzir geopolitičko okruženje, tehnološki razvoj, zelenu i digitalnu tranziciju te nužnost jačanja dugoročne konkurentnosti i produktivnosti EU-a.

Stvaranje jedinstvenog tržišta prije trideset godina omogućila je suradnja, a ona će biti ključna i u današnjim okolnostima. Komisija stoga poziva čelnike, vlade, zakonodavce i socijalne partnere da ovogodišnju obljetnicu jedinstvenog tržišta iskoriste kako bi zajedno dali nov poticaj radu za još uspješnije jedinstveno tržište, u korist građana i poduzeća.

Posljednjih su godina novo zakonodavstvo EU-a i tehnički kriteriji na nacionalnoj razini stvorili dodatne prepreke koje otežavaju poslovanje poduzeća. To posebno utječe na mala i srednja poduzeća (MSP) koja, kao okosnica europskog gospodarstva, teško posluju zbog učinaka kriza, kašnjenja u plaćanju, brojnih zahtjeva i propisa te sporih administrativnih postupaka. Poslovanje u Europi treba olakšati, a za to je potreban regulatorni okvir koji pogoduje poslovanju i uzima u obzir specifičnosti MSP-ova. Skupina poslodavaca zbog toga je zatražila da svaki europski zakonodavni i politički prijedlog prođe procjenu učinka na konkurentnost poduzeća.

Uz navedeno, poduzeća su uslijed globalnih gospodarskih kretanja sve više izložena tržišnom natjecanju s trećim zemljama u pogledu cijena energije, kvalificirane radne snage i pristupa financiranju, a da bi se ojačalo unutarnje tržište, tim se područjima treba stvoriti bolji pristup unutar EU-a. Španjolsko predsjedništvo stavilo je stoga otvorenu stratešku autonomiju u središte svojih prioriteta. U skladu s tim, nedavna Komunikacija Komisije Prema otpornijoj, konkurentnijoj i održivijoj Europi navodi da nova geopolitička stvarnost zahtijeva od Unije povećanje kapaciteta za zaštitu strateških interesa, jedinstveno djelovanje i produbljivanje veza s partnerskim zemljama, kako bi doprinijela sigurnosti svojih građana, a time i globalnoj sigurnosti.

Konferencijom je zaključeno da je u sve nestabilnijem i sve složenijem svijetu, europski put prema konkurentnosti i otvorenoj strateškoj autonomiji, put obnovljenog i snažnog jedinstvenog tržišta, koje će omogućiti Europskoj uniji da ostane globalni akter.

Foto: europa.eu

Pročitajte više » | Napisano 20.12.2023.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (Narodne novine 150/2023).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2024. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj - kolovoz 2023. godine, koja iznosi 1.560,00 eura prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu možete pronaći na dnu ove stranice.


Preuzimanja
Naziv datoteke Veličina
Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. g..pdf 14

Pročitajte više » | Napisano 19.12.2023.