Izdvojene novosti


Hrvatska obrtnička komora izradila tablicu za pomoć u izračunu naknada u natječaju „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Hrvatska obrtnička komora izradila tablicu za pomoć u izračunu naknada u natječaju „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Slijedom trenutno otvorenog natječaja za prijavu na projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u nastavku dostavljamo pomoć za izračun naknada kako bi obrtnici mogli lakše popuniti potrebne obrasce (obrasci su novi, a obratite pažnju da je i produžen rok za prijavu projekata do 13. veljače 2021. godine https://www.hok.hr/obavijesti/produljen-rok-za-prijavu-projekta-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja).

Primjer popunjavanja tablice nalazi se ispod ove objave.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2021-01/Primjer%20popunjavanja%20tablice%20kao%20pomo%C4%87%20u%20izra%C4%8Dunu%20naknada%20za%20natje%C4%8Daj%20Naukovanje%20za%20obrtni%C4%8Dka%20zanimanja.pdf

Link na natječaj i natječajnu dokumentaciju za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu (https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168).

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2021.

HOK Obrtnik plus: DHH Hrvatska obrtnicima nudi pogodnosti web hosting usluga

HOK Obrtnik plus: DHH Hrvatska obrtnicima nudi pogodnosti web hosting usluga

U sklopu projekta HOK Obrtnik plus, Hrvatska obrtnička komora i DHH Hrvatska sklopile su sporazum kojim se obrtnicima osiguravaju pogodnosti kod ovog partnera.

DHH Hrvatska je najpoznatiji pružatelj usluga web hostinga i vodeći hosting provider u Hrvatskoj sa značajnim brojem domaćih i inozemnih klijenata.
Glavna misija tvrtke je pružiti najbolju moguću uslugu smještaja web stranica kroz stabilnu infrastrukturu i visoko kompetentnu korisničku podršku koja je dostupna u svakom trenutku.

Unutar DHH postoje 3 branda: Plus Hosting, Infonet te Studio4web. Sa svakim od brendova, pokrivena je različita razina usluga i profila korisnika.

HOK korisnici mogu ostvariti sve prednosti shared hosting usluga koje DHH pruža uz popust od 20%.

Popust za članove HOK-a ostvaruje se upitom/mailom na adresu brenda unutar grupacije s kojim želite ostvariti pogodnost sklapanja dogovora za web hosting.
Dovoljno je poslati upit o vrsti paketa i vaš OIB na jednu od navedenih adresa:

Plus Hosting (www.plus.hr - support@plus.hr)
Infonet (www.infonet.hr - podrska@infonet.hr)
Studio4Web (www.studio4web.com - podrska@studio4web.com

Pročitajte više » | Napisano 26.01.2021.

Hrvatska obrtnička komora započinje s provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Hrvatska obrtnička komora započinje s provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

Ispiti će se provoditi u područnim obrtničkim komorama, a mogu se prijaviti putem stranice http://obrazovanje.hok.hr/ ili osobno u područnoj obrtničkoj komori. Na navedenoj stranici može se predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.

Otvorene su prijave za rokove koji će se održati krajem veljače i tijekom ožujka. Točne rokove određuje područna obrtnička komora.

Kontakt podatke područnih obrtničkih komora možete pronaći na stranici Hrvatske obrtničke komore https://www.hok.hr/sites/default/files/page-docs/2020-06/Odjeli_za_obrazovanje_po_POK-ovima_2020-06-29_0.pdf. Za sva pitanja oko prijave i polaganja ispita potrebno se obratiti izravno u područnu obrtničku u kojoj se ispit namjerava polagati.

Više informacija o uvjetima ishođenja dozvole (licencije) možete pronaći na poveznici https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/licenciranje.

Pročitajte više » | Napisano 22.01.2021.

Produljen rok za prijavu projekta

Produljen rok za prijavu projekta "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Na traženje Hrvatske obrtničke komore produljen je rok za podnošenje prijava na Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu do 13. veljače 2021. godine.

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2019. do 2020. godina, KLASA: 311-01/19-01/97, URBROJ: 526-04-01-02/1-19-1 od 10. rujna 2019. godine, KLASA: 311-01/19-01/97, URBROJ: 526-04-01-02/1-19-5 od 14. studenog 2019. godine, KLASA: 311-01/19-01/97, URBROJ: 526-04-01-02-02/2-20-9 od 16. ožujka 2020. godine i KLASA: 311-01/19-01/97, URBROJ: 526-04-01-02-02/2-20-13 od 4. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu Program) za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Projekt).

Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (https://gospodarstvo.gov.hr/). Prijave se zaprimaju isključivo od 4. siječnja 2021. godine, a otvoren je do 13. veljače 2021. godine.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima
osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.
Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 36.000.000,00 kuna.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

Prijavu mogu podnijeti:

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za podnositelje prijava koji su u sustavu prijave poreza na dobit te dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za podnositelje prijava koji su u sustavu prijave poreza na dohodak dostupna je na str. 5 JP https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Otvoreni%20javni%20poziv%20Naukovanje%20za%20obrtni%C4%8Dka%20zanimanja%20za%202020.%20godinu.pdf

Prihvatljive aktivnosti su:

izvođenje naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
Prihvatljivi troškovi su:

troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju. Minimalna naknada po satu iznosi za učenike:
razreda 3,73 kuna
razreda 7,46 kuna
razreda 9,32 kuna.
Visina nagrade određuje se prema ostvarenoj prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, i to: u prvoj godini obrazovanja 10%, u drugoj godini obrazovanja 20% i u trećoj godini obrazovanja 25% ostvarene prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Iznos nagrade može biti i viši od propisanog.

Naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju - polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja. Visina bruto II plaće mentora koji izvode naukovanje koji su u statusu zaposlenika u obrtu ili pravnoj osobi te s navedene osnove za svoj rad primaju plaću utvrđuje se temeljem Potvrde o visini dohotka i primitaka izdane od nadležne Porezne uprave, a mentora u ostalim statusima sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 125/19)7.
nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.
Neprihvatljivi troškovi su:

troškovi nastali prije početka školske godine 2020./2021. odnosno prije 1. rujna 2020. godine, učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda, troškovi naknade učenicima koji se obrazuju u sustavu obrazovanja odraslih, literatura, registracija, ishođenje minimalno-tehničkih uvjeta, obvezne pristojbe, liječnički pregled i slično, obrazovanje za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog poziva, ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate naukovanja, nabava opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave, porez na dodanu vrijednost (bez obzira je li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije), nabava rabljene opreme i strojeva, nabava/kupovina/najam vozila, troškovi prijevoza/transporta/dobave predmeta nabave, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično), troškovi izgradnje, dogradnje, prilagodbe ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, usluga korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i drugo), marketinške aktivnosti, troškovi studija, tečajevi stranog jezika, najam opreme, obnavljanje certifikata i kontrolni audit, web-hosting, oglašavanje u medijima, dnevnice, catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića, konzumacija hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju,
do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s potrebama učenika na naukovanju.
Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Bespovratne potpore mikro, malim i srednjim poduzećima temeljem ovog Otvorenog javnog poziva dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.) te su Podnositelji prijave dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Temeljem de minimis Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva. Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. Prije dodjele bespovratne potpore, Ministarstvo će izvršiti provjeru svih dodijeljenih bespovratnih de minimis potpora sukladno de minimis Uredbi. Ako se utvrdi da je Korisniku potpore blokiran poslovni račun, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Ministarstvo će dopisom obavijestiti Korisnika potpore o navedenome.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 4. siječnja do 13. veljače 2021. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Obvezna dokumentacija popisana je na str. 11, 12, 13 JP https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Otvoreni%20javni%20poziv%20Naukovanje%20za%20obrtni%C4%8Dka%20zanimanja%20za%202020.%20godinu.pdf

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore prema redoslijedu zaprimanja prijava do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava. Odluku o dodjeli bespovratnih potpora na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu, donosi ministar gospodarstva i održivog razvoja koja predstavlja temelj za zaključivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore s korisnicima.

Pristigle prijave provjeravat će se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti, a u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu potpore, odnosno Podnositelj prijave će biti pozvan da dopuni dokumentaciju. U slučaju odbacivanja prijave, Podnositelju prijave uputiti će se pisana obavijest o razlozima odbacivanja prijave u roku od 45 dana od dana zaprimanja prijave.

Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti dostupan je na stranicama – 14-19 JP https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Otvoreni%20javni%20poziv%20Naukovanje%20za%20obrtni%C4%8Dka%20zanimanja%20za%202020.%20godinu.pdf

Korisnik je u roku od 10 (deset) radnih dana dužan dostaviti potpisani Ugovor o dodjeli bespovratne potpore i solemniziranu bjanko zadužnicu. Ako Korisnik ne dostavi potpisani Ugovor o dodjeli bespovratne potpore i solemniziranu bjanko zadužnicu u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore. Obveza Korisnika kojem su dodijeljena bespovratna sredstva po ovom Projektu je da ista utroši sukladno utvrđenim namjenama. Najkasnije do 30. rujna 2021. godine Ministarstvu se dostavlja završno izvješće putem obrasca Završnog izvještaja o korištenju sredstava po Ugovoru za provedbu Programa „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu s pripadajućim dokazima o namjenskom utrošku sredstava te dokaze o namjenskom utrošku odobrenih sredstava za period siječanj-kolovoz 2021. godine (izvodi sa žiro računa odnosno drugi relevantni dokazi o isplati nagrade učenicima na njihov osobni račun i evidencija nazočnosti na naukovanju, računi i/ili izvodi iz bankovnog žiro računa temeljem kojih se dokazuju namjenski utrošena sredstva u svezi nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s potrebama učenika na naukovanju te preslike platnih listi mentora ukoliko je isti zaposlenik u mikro, malom ili srednjem poduzeću). Zahtjev Korisnika za produljenje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, Ministarstvu se može podnijeti najkasnije 7 dana prije isteka ugovorenog roka. NAPOMENA: Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, carinske

deklaracije, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Korisnici bespovratne potpore potpisom Ugovora bespovratne potpore daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti medijski prati provedba Programa i Projekta putem kojeg su ostvarili bespovratna sredstva (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.). Korisnik svojim potpisom Ugovora o dodjeli bespovratne potpore pristaje na javnu objavu svojih podataka u kontekstu dodjele potpora. Korisnik bespovratne potpore dužan je o vlastitom trošku istaknuti na vidljivom mjestu (primjerice na mrežnoj stranici ili u poslovnom prostoru) informaciju da je ostvario bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Predlošci će biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom Korisnika i njegovih poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva. Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, Programom, ovim Otvorenim javnim pozivom te dokumentacijom koja je sastavni dio istog ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu

Preliminarne informacije o statusu Prijave za dodjelu bespovratne potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.

Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se kontinuirano objavljivati odgovori na najčešća pitanja.

Upiti vezanu uz prijavu na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 30. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingor.hr

Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://gospodarstvo.gov.hr).

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2021.

Hrvatska obrtnička komora dokazala pravo na porezni štit za obrtnike dohodaše koji su primili mjeru za očuvanje radnih mjesta

Hrvatska obrtnička komora dokazala pravo na porezni štit za obrtnike dohodaše koji su primili mjeru za očuvanje radnih mjesta

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore, zabrinuta zbog različitih tumačenja u praksi, uputila je Središnjem uredu Porezne uprave još početkom prosinca 2020. godine konkretne i ujednačene prijedloge rješenja problematike evidentiranja potpora za očuvanje radnih mjesta i oslobođenja plaćanja pripadajućih doprinosa, specifično za svaki pojedini oblik oporezivanja. Usvajanje prijedloga osobito je važno svim obrtnicima korisnicima mjera za očuvanje radnih mjesta odnosno svim računovođama prilikom zaključenja poslovnih knjiga.

Središnji ured Porezne uprave potvrdio da su prijedlozi Hrvatske obrtničke komore o načinu evidentiranja otpisanih iznosa doprinosa kao izdataka u skladu sa zakonskim propisima. To znači da:

obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisani iznos doprinosa MIO II evidentiraju kao izdatak u naravi, budući da je time za radnika i vlasnika obrta zaista podmiren trošak doprinosa za MIO II stup


obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisane iznose doprinosa (MIO I stup i zdravstveno osiguranje) evidentiraju kao izdatak u naravi, budući da su time za radnika i vlasnika obrta zaista podmireni troškovi obveznih doprinosa
U oba navedena slučaja, stvara se 'porezni štit' , budući da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti.Nažalost, nije prihvaćen prijedlog Hrvatske obrtničke komore da se iznos primljene potpore za vlasnike obrta, obveznike poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga evidentira kao izdatak. Odbijeni prijedlog sugerirao je evidenciju uplaćenog iznosa kao izdatak putem žiro računa (ako je isto isplaćeno) ili kao izdatak u naravi (ukoliko isto nije bilo isplaćeno).

Odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave pročitajte ispod ove objave.
https://www.hok.hr/sites/default/files/article-docs/2021-01/Evidencija%20potpora%20za%20o%C4%8Duvanje%20radnih%20mjesta%20sukladno%20propisima%20o%20porezu%20na%20dohodak%2C%20odgovor%20Sredi%C5%A1njeg%20ureda%20Porezne%20uprave.pdf

Pročitajte više » | Napisano 21.01.2021.