Izdvojene novosti


Održan kontaktni seminar „Kvalitetno dualno učenje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“

Održan kontaktni seminar „Kvalitetno dualno učenje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“

U periodu od 29. studenog do 2. prosinca 2021. godine održan je u Leuvenu, Belgiji, kontaktni seminar „Kvalitetno dualno učenje u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“. Seminar je organiziran s ciljem da sudionicima pruži priliku da se okupe i podijele svoja iskustva te pronađu partnere za buduće projekte, kao i da unaprijede svoje vještine i znanja u okviru planiranja međunarodnih projekata na temu kvalitetnog dualnog učenja u inicijalnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Hrvatska obrtnička komora već dugi niz godina aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će ideje, kao i kontakte ostvarene prilikom ovog seminara iskoristiti u pripremi budućih projektnih prijedloga.

Prezentacija sa sastanka dostupna je u prilogu.
https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/odrzan-kontaktni-seminar-kvalitetno-dualno-ucenje-u-inicijalnom-strukovnom-obrazovanju-i

Pročitajte više » | Napisano 09.12.2021.

Završen rujanski ispitni rok za majstorske ispite

Završen rujanski ispitni rok za majstorske ispite

U područnim obrtničkim komorama završen je rujanski ispitni rok za majstorske ispite. Ukupno se prijavilo 154 kandidata i kandidatkinja u svim županijama, od čega je ispit uspješno položilo njih 115. Najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo se u Obrtničkim komorama Krapinsko-zagorske i Vukovarsko srijemske županije. U Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije je od 32 prijavljenih ispitu pristupilo 26 kandidata i kandidatkinja, a njih 23 je ispit uspješno položilo. U Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije se također prijavilo 32 kandidata i kandidatkinja, a uspješno je ispit položilo njih 24 od ukupno 30 koliko je ispitu pristupilo. Nadalje, u Obrtničkoj komori Međimurske županije prijavilo se 23 kandidata i kandidatkinja, a njih 19 je pristupilo ispitu te su svi uspješno položili majstorski ispit. U Obrtničkim komorama Karlovačke, Brodsko-posavske i Šibensko-kninske se prijavilo u prosjeku oko 15 kandidata te je većina kandidata i kandidatkinja koji su pristupili ispitu uspješno položilo majstorski ispit u svom zanimanju. Hrvatska obrtnička komora čestita svim kandidatima i kandidatkinjama koji su uspješno položili ispit te time potvrdili visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja te su potvrda kvalitete u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, svjedoče o društvenom angažmanu obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana,
osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ako udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici „paušalisti“ – prijava dohotka na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z

Obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka krajem svake godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine dužni su predati godišnje izvješće o ostvarenom dohotku u prethodnoj 2021. godini na Obrascu PO-SD.

Ta je obveza propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, članak 7. stavak 4. (Narodne novine 1/2021), čije se odredbe i pripadajući propisani obrasci primjenjuju u poreznim postupcima za 2021. godinu.

Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem.

Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, od 1. siječnja 2020. godine, fizičkim osobama koje plaćaju paušalni porez na dohodak ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća.

Podsjećamo obveznike da se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.), paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR 68, brojčane oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449 te OIB-a fizičke osobe.

Na isti uplatni račun uplaćuje se i razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu, a koja je utvrđena prema godišnjem izvješću koje se podnosi na Obrascu PO-SD. Obrtnici su razliku godišnjega paušalnog poreza obvezni uplatiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine za 2021. godinu.

Izvješća se podnose na obrascima PO-SD i PO-SD-Z.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi.

Izrađen je i novi obrazac DOH i obrazac P-PPI koji će se popunjavati prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2021. a najkasnije do 28. veljače 2022. i to za obrtnike koji vode poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak.

Svi obrasci biti će objavljeni na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/gospodarstvo-i-savjetovanje/obrasci-za-poslovanje-obrta.

Prošle je godine prvi put uvedeno podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Prema čl. 8. st. 1. Pravilnika, nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se dostavlja za 2021. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2022. godine.

U prilogu - Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/obrtnici-pausalisti-prijava-dohotka-na-obrascu-po-sd-i-po-sd-z-0


Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Besplatna radionica

Besplatna radionica "Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka"

Pozivamo vas na besplatnu radionicu pod nazivom „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka“ koju organiziraju Agencija za zaštitu osobnih podataka i Hrvatska obrtnička komora.

Radionica će se održati u četvrtak, 9. prosinca 2021. godine u trajanju od 10 do 12:30 sati u prostorijama Hrvatske obrtničke komore na adresi lica 49/II, 10000, Zagreb.

Pozivamo vas da se prijavite na besplatno sudjelovanje putem online obrasca dostupnog na poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AZOP_HOK_GDPR.

Broj sudionika je ograničen na 50 polaznika. Radionica će biti organizirana u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama, a sudjelovanje na radionici je moguće isključivo uz predočenje važeće EU Covid potvrde.

Opća uredba o zaštiti podataka (najpoznatija pod akronimom GDPR) zakonski je propis kojeg su dužni poštovati svi oni koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Možda smatrate da ne obrađujete osobne podatke, ali već se i sama pohrana osobnih podataka klijenata/zaposlenika npr. u datoteku na računalu smatra obradom osobnih podataka. Tijekom radionice, GDPR stručnjaci iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, ukazat će vam na vaše obveze i ključne korake koje je potrebno poduzeti da bi se uskladili s GDPR-om. Imat ćete priliku postavljati pitanja i razriješiti svoje nedoumice vezane za usklađivanje poslovanja sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova je radionica jedna od aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka u okviru projekta ARC (Awareness Raising Campaign for SMEs), sufinanciranog iz EU programa Europske unije „Prava, jednakost i građanstvo“, a projekt provodimo s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više o projektu možete saznati na poveznici https://arc-rec-project.eu/naslovna/

Ako već imate pitanja na koja biste voljeli dobiti odgovor na radionici, molimo da ih postavite u online registracijskom obrascu dostupnom na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AZOP_HOK_GDPR.

Po završetku radionice, dobit ćete Potvrdu o sudjelovanju koju izdaje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene GDPR-a u Republici Hrvatskoj.

Ovim putem želimo ohrabriti obrtnike i istaknuti da usklađivanje s Općom uredbom nije nepremostiva prepreka niti administrativni opterećenje koje nužno iziskuje velike napore i financijske izdatke.

Prvi i najvažniji korak, a ne košta ništa, u usklađivanju s GDPR-om je informiranje o vašim obvezama koje proizlaze iz zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka: zato pozivamo obrtnike na besplatnu GDPR radionicu.

Program radionice možete pronaći na dnu ove stranice.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/besplatna-radionica-kako-uskladiti-poslovanje-s-opcom-uredbom-o-zastiti-podataka

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore predložila poslovnim bankama jedinstveni obrazac potreban kod odobravanja kredita

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore predložila poslovnim bankama jedinstveni obrazac potreban kod odobravanja kredita

Na održanom Okruglom stolu 'Banke dostupne obrtnicima', Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore dala je prijedlog jedinstvenog obrasca poslovnih banaka potrebnog kod odobravanja kredita te prijedlog obrasca koji može doprinijeti ujednačavanju prakse poslovnih banaka kod izračuna kreditne sposobnosti s osvrtom na posebnosti različitih kategorija obrtnika i poduzetnika. Oba prijedloga prema poslovnim bankama dana su s ciljem boljeg prepoznavanja obrtnika kao korisnika bankarskih usluga, a računovođa kao nezaobilaznog partnera i spone poduzetništva i bankarskog sektora u cjelini.

Na poziv Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, dana 30. studenog 2021. godine održan je okrugli stol pod nazivom BANKE DOSTUPNE OBRTNICIMA, na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatske narodne banke, agencije HAMAG-BICRO te relevantni predstavnici čak devet poslovnih banaka: Agram banka, Croatia banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, Karlovačka banka, OTP banka, Raiffeisenbank, Slatinska banka i Zagrebačka banka.

Prijedlog o unificiranim obrascima koje su poduzetnici dužni dostaviti prilikom zahtjeva za kreditiranje, predstavila je Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore. Podaci iz provedene ankete među računovođama iz cijele Hrvatske pokazuju da čak 35,6% računovođa troši više od četiri sata vremena na ispunjavanje dokumentacije poslovnih banaka, a visokih 62,5% više od sat vremena, a manje od četiri sata. Istu uslugu klijenti računovodstvenih servisa očekuju u okviru redovne usluge, pa tako čak 75,4% računovođa takvu uslugu nije u mogućnosti dodatno naplatiti, a njih svega 15,5% uslugu naplaćuje u iznosu manjem od 300 kn. Traženu dokumentaciju 95,1% računovođa nema mogućnost popuniti programski, najviše iz razloga što se traženi podaci svih poslovnih banaka međusobno razlikuju te je 92,4% računovođa izjavilo da bi popunjavanje dokumentacije bilo olakšano kada bi postojali upravo unificirani obrasci koje bi prihvaćale sve poslovne banke. Gđa Mostarčić predstavila je i analizu dokumentacije za 13 poslovnih banaka, iz koje je vidljivo da su samo dva podatka zajednička svim poslovnim bankama (promet i stanje tekućeg razdoblja kupaca i dobavljača), dok se podaci poput platnog prometa, matičnog broja, IBAN-a, ugovorene odgode plaćanja, udjela u prometu, sumnjivih i spornih potraživanja, ročnosti kašnjenja u plaćanju i slični podaci razlikuju u svim poslovnim bankama. Sekcija računovođa dostavit će predstavnicima poslovnih banaka konačni prijedlog koji bi se trebao implementirati u računovodstvene programe s ciljem da ih poslovne banke prihvaćaju kao minimalnu dostavu podataka, a samo u slučaju specifičnih situacija pojedinih klijenata, poslovne banke bi mogle tražiti dodatnu dokumentaciju.

U drugom dijelu okruglog stola, predstavljene su specifičnosti poslovanja obrtnika i to posebice obrtnika paušalista sa izračunom stvarne visine primanja za pojedine razrede oporezivanja, uz primjere iz prakse kojima je pojašnjeno na koji način vrsta djelatnosti dodatno može utjecati na visinu primanja. Pojašnjene su dodatno specifičnosti poslovanja obrtnika dohodaša, evidencija pojedinih troškova (npr. nabava zaliha, plaćeni predujmovi i sl.) koji značajno odstupaju od poslovanja obveznika poreza na dobit, a sve u svrhu boljeg razumijevanja poslovanja obrtnika i boljih plasmana kreditne ponude prema obrtnicima u budućnosti. Naglašeno je da trenutni zahtjevi za dostavu podataka u svrhu odobrenja kredita prema obrtnicima nisu usuglašeni s njihovim poslovanjem, što dodatno otežava dostavu istih, ali i negativno utječe na kreditnu sposobnost obrtnika.

Trenutno u Hrvatskoj posluje više od 98 tisuća obrtnika te Hrvatska obrtnička komora kao krovna institucija vjeruje da se samo ovako kvalitetnom razmjenom informacija s predstavnicima poslovnih banaka može doprinijeti boljem prepoznavanju obrtnika kao korisnika bankarskih usluga, a računovođe kao nezaobilaznog partnera i spone poduzetništva i bankarskog sektora u cjelini. Bez računovođa se ne računa, bila je poruka i ovog okruglog stola, a Sekcija računovođa i ovim putem zahvaljuje svim sudionicima ankete kao i svim sudionicima okruglog stola na iznimnom doprinosu aktualnoj problematici.

Pročitajte više » | Napisano 06.12.2021.