Izdvojene novosti


Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023)

Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023),

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R) S),
tijela državne uprave,
javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP (R) S,
trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.
Ukupan raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR koji se raspoređuje na sljedeći način:

Sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 EUR planirana za projekte proračunskih korisnika u udjelu do 100 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše 110.000,00 EUR opravdanih troškova vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.
Sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 EUR planirana su za projekta trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 W rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.
Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za su/financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na jednom rashladnom sustavu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih susta.
Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.
Stručni nadzor.
Detalje javnog poziva, kao i prijavne obrasce možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023

Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Predmet natječaja:

Sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Cilj natječaja:

Poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Iznos sredstava:

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 530.891,23 eura/4.000.000,00 kn (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Uvjete prihvatljivosti prijavitelja, isključenja prijavitelja, prihvatljivosti police, prihvatljivosti troškova te postupak odobravanja i obavijest o rezultatima natječaja možete proučiti u detaljnom tekstu Natječaja.

Broj prijava po prijavitelju:

Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti sve dokumente navedene u točki 6. podtočki 2. Natječaja.

Način prijave:

1. Prijava se podnosi isključivo putem propisanih obrazaca koji moraju biti popunjeni i ispisani korištenjem računala i pisača, te potpisani i pečatom ovjereni od strane prijavitelja, s priloženim drugim traženim dokumentima. Prijava i sva dokumentacija koja se odnosi na prijavu dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Polica može biti izražen u hrvatskim kunama i/ili inozemnim valutama s konverzijom u kune za troškove nastale prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno u eurima i/ili inozemnim valutama s konverzijom u eure za troškove nastale nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanke obveze.

2. Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente redoslijedom navođenja:

• Obrazac za prijavu (izvornik)

• Obrazac proračuna (izvornik)

• Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)

• Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)

• Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik ili preslika ili ispis elektroničkog dokumenta)

• Polica osiguranja s općim uvjetima (izvornik ili preslika)

• Potvrda društva za osiguranje u kojoj je jasno naveden iznos plaćene premije u kunama (izvornik). U potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama/eurima i pravna ili fizička osoba koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili fizička osoba koja u polici osiguranja nije navedena kao osiguranik onda je potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi da je prijavitelj platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja prijave.

3. Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima popunjenih stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj stranica u prijavi kroz (/) redni broj te popunjene stranice. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

„Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. - ne otvarati“

Planinska 2a

10000 Zagreb

Natječaj je otvoren do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

Za sve informacije uz pripremu i podnošenje prijave na Natječaj, prijavitelj se može obratiti na adresu e-pošte: lovstvo@mps.hr.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Program ima za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke (u daljnjem tekstu: UG) zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske pomoći u obliku naknade po UG gospodarstvima pogođenim problemima u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera za suzbijanje bolesti bedrenice.

Prihvatljivi korisnici:

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom KLASA: 022-03/22-04/440, URBROJ: 50301-05/31-22-3 od 17. studenog 2022. i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom („Narodne novine“, broj 144/22).

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) na dan 18. srpnja 2022. godine,

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Izvještaj) o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i područje zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane ovim Programom.

Prihvatljiva grla:

Za potporu su prihvatljiva sva grla korisnika koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce upisana u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine. Potpora se dodjeljuje po UG.

Izravna pomoć kroz naknadu po UG zbog problema u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera isplaćuje se jednokratno na temelju ukupnog broja grla. Ovu potporu grlo može ostvariti samo jednom u svom životu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u provedbi ove mjere obavlja zaprimanje zahtjeva, administrativnu kontrolu i isplatu potpora u skladu sa svojim ovlastima i procedurama, a u skladu sa zakonskim okvirom za pružanje državne potpore.

Iznosi potpore:

Financijska potpora po prihvatljivom UG iznosi 73,24 eura.

Pravilnikom o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini, detaljno će se propisati način, rokovi i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva, administrativna kontrola zaprimljenih zahtjeva, način konverzije broja grla u UG, odobravanje i isplata potpore, te način izvještavanja, kontrola na terenu i povrat potpore.

Nacrt Pravilnika o provedbi programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini možete pogledati na sljedećoj poveznici na e-Savjetovanja.

Izvor_foto: freepik.com

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2023.

Na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja otvoren je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje:

LIFE 2023. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2023 natječaju sufinancira u visini do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do:

21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

trgovačka društva i druge pravne osobe,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
tijela državne uprave,
ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
udruge,
fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.
Procedura prijave ove godine je pojednostavljena, a dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta (Obrazac 1)
Iznos sufinanciranja koji će se zatražiti od Fonda (Obrazac 2)
Cjelovita projektna prijava izvezena iz Funding & tenders portala
druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva/Fonda.
Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr.

Važno!

Prijavitelji projekata koji se prijavljuju za sredstva Fonda dužni su prilikom prijave projekta preko portala Funding & tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osoba (Contact Person) doda Nikolina Petković Gregorić te adresa nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeli joj se uloga Team member – read only access.

Izvor_foto: Life program Hrvatska

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.

U ovoj godini 383 nova majstora položilo majstorski ispit

U ovoj godini 383 nova majstora položilo majstorski ispit

Na rokovima u veljači i svibnju ove godine 383 nova majstora položila su majstorske ispite koji su jamstvo znanja i kvalitete te najviša razina stručnog znanja. Među novim majstorima najzastupljeniji su elektroinstalateri (48), frizeri (41), autoserviseri (33), vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije (28) i zidari (25).

U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno na samostalno obavljanje djelatnosti i samozapošljavanje. Također, majstorski ispit je jedan od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja, što je osnova kvalitetnog sustava strukovnog obrazovanja. U tom kontekstu veoma je važan otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, za koji se prijave zaprimaju do 6. srpnja 2023. godine. Javni poziv je namijenjen licenciranim mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta, a kako bi im se nadoknadili troškovi isplaćenih nagrada za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta, kako bi njihovi mentori dobili naknadu za utrošak radnih sata utrošenih na poučavanje te kako bi im se nadoknadio trošak uložene opreme, strojeva, inventara i materijala za prethodnu školsku godinu.

„Majstori su traženiji i plaćeniji nego ikada, a ključno je nastaviti osvještavati mlade te roditelje i djecu, počevši od vrtićke dobi, o prednostima koje nose praktične vještine i odabir obrtničkog zanimanja za svoj životni put. Možda najviše u prilog navedenom govori podatak HZZ-a za travanj ove godine, bilo je 159 nezaposlenih majstora naspram više od 18 tisuća osoba s nekim stupnjem višeg ili visokog obrazovanja. Obrtničko zanimanje je zahtjevno, ali i višestruko isplativo, u vidu primanja i naknade za uloženi trud i rad te slobode da sami organiziramo vlastiti posao, a time i život“, naglašava predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, i sam obrtnik.

Interes za strukovne škole je svake godine u rastu, podaci su za prošlu školsku godinu pozitivniji nego do sada, na razini Hrvatske je nešto više od 88% upisnih mjesta u obrtničkim zanimanjima bilo popunjeno već na prvom (ljetnom) upisnom roku. Neki od najtraženijih smjerova su bili instalater grijanja i klimatizacije te automehatroničar, u kojima je popunjenost planiranih upisnih mjesta bila blizu 100%. Kao i uvijek, popularni su frizeri, kozmetičari i fotografi, a prošle godine je zabilježen i porast interesa za zanimanja u području građevine koja su godinama na popisima deficitarnih zanimanja.

Pročitajte više » | Napisano 14.06.2023.