Izdvojene novosti


e-Dječja kartica

e-Dječja kartica "Mudrica" - Kartica za djecu koja misli i na roditelje!

Središnji ured za demografiju i mlade provodi poticajne obiteljske i populacijske mjere, a neke od njih su potpore i olakšice roditeljima. Provođenje mjera i aktivnosti vezanih uz obiteljsku i populacijsku politiku podrazumijeva sinergijsko djelovanje usmjereno na dugoročno poboljšanje demografskih kretanja.

U središtu obiteljske politike su potpore i olakšice roditeljima i djeci. U tu svrhu, Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je novu e-uslugu e-Dječju karticu "Mudrica" koja korisnicima kroz Partnerstvo može omogućiti razne pogodnosti i/ili popuste na proizvode i usluge kojima će se poboljšati obiteljski standard. Korisnici e-Dječje kartice su svi roditelji/udomitelji/skrbnici s područja Republike Hrvatske koji imaju djecu do 18 godina života. Trenutno ih imamo preko 19 000 te više od 100 ponosnih partnera.

Dodatne informacije i postojeće partnere možete pronaći na web stranici: https://www.e-djecjakartica.hr/Pročitajte više » | Napisano 05.04.2022.

Objavljeni pozivi:

Objavljeni pozivi: "Komercijalizacija inovacija" i "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – "Komercijalizacija inovacija" i "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća".

Potpora u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Ukupna alokacija Poziva iznosi 380 milijuna kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti poduzetnicima kreću se između 760.000 kuna i 5.320.000 kuna.

Prijave na Poziv „Komercijalizacija inovacija“ zaprimaju se od 20. svibnja 2022.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog poziva namijenjene su dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Pozivom "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća (starost poduzeća do 5 godina) koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u pred-komercijalnoj fazi i zahtijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti. Ukupna alokacija poziva iznosi 141 milijun kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti kreću se između 200 tisuća kuna i 1 milijun kuna. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga za razvoj inovacije. Usporedno s financiranjem, korisnici će u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije biti obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke.

Prijave na Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ zaprimaju se od 1. lipnja 2022.

Potencijalni prijavitelji za oba poziva će moći započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima online u sustavu eNPOO od 20. travnja 2022.

Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva, što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga. Udovoljenje svim uvjetima poziva, doprinos zadanim pokazateljima poziva i pozitivna ocjena kvalitete preduvjet su da bi projekt bio predložen za financiranje.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni Javni pozivi (gov.hr)

Pročitajte više » | Napisano 05.04.2022.

Promjene stopa PDV-a od 1. travnja 2022.

Promjene stopa PDV-a od 1. travnja 2022.

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 39/2022) koji se primjenjuje od 1. travnja 2022. došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.

Tako se stopa PDV-a od 13 % od 1. travnja 2022. godine primjenjuje na:

a) Usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma;

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja;

c) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet;

d) menstrualne potrepštine: higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk i slično koje se koriste namjenski tijekom menstruacije neovisno o tome jesu li namijenjene za jednokratnu ili višekratnu uporabu;

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži;

f) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku;

g) isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica , uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja. Iznimno na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%;

h) ogrjevno drvo, peleti, briket i sječka iz KN oznake 4401;

i) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom;

j) urne i ljesove koji se pod tim nazivom stavljaju u promet;

k) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo;

l) pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u smislu članka 38. stavka 3. Zakona smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

Nova maloprodajna cijena proizvoda kod promjene stope PDV-a s 25% na 13% dobije se množenjem stare maloprodajne cijene s preračunatom stopom PDV-a (0,904).

Stara MPC X 0,904 = Nova MPC

Stopa PDV-a od 5 %, prema čl. 38. st. 2. t. d) Zakona o PDV-u, primjenjivat će se proizvode navedene pod a) do z) navedenog članak zakona.

Nova maloprodajna cijena proizvoda kod promjene stope PDV-a s 13% na 5% dobije se množenjem stare maloprodajne cijene s preračunatom stopom PDV-a (0,9292). Detaljnija objašnjenja o kojim je dobrima riječ daje se na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji se može vidjeti na mrežnoj stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20237 

Stara MPC X 0,9292 = Nova MPC

Iznimno na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%

Stara MPC X 0,84 = Nova MPC

Prije primjene novih stopa PDV-a poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje. Za većinu poreznih obveznika to znači informatički pripremiti iskazivanje nove stope PDV-a na računu već od 1. travnja 2022. godine. Propisi o PDV-u za trgovce na malo propisuju i obvezan popis zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.

Ako se mijenjaju maloprodajne cijene i to treba informatički riješiti. Kod promjene cijene, i to za sve poduzetnike, postoji obveza izrade godišnjeg popisa, a propisana je Zakonom o računovodstvu kao i Općim poreznim zakonom.

Sukladno čl. 134. Zakona o PDV-u propisano je: Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe do­bara za koja se mijenja stopa PDV-a. Nadalje, čl. 196. Pravilnika o PDV-u određeno je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.

Poduzetnici koji u knjigovodstvu zalihe do­bara iskazuju po prodajnim cijenama trebaju na početku primjene odredaba o promjeni porezne stope popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa.

Trgovci na malo koji vode trgovačke evidencije o stanju robe (to može biti i knjiga popisa), a promijenili su maloprodajne cijene temeljem smanjenja stopa PDV-a, tu promjenu trebaju evidentirati i u evidenciji o stanju robe. To znači da zaduženje prodavaonice na dan stupanja na snagu nove stope PDV-a treba smanjiti za razliku koja proizlazi iz obračuna na temelju novih kalkulacija, a prema knjigovodstvenim evidencijama.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Informacije vezane za međunarodne poslovne tendere i ponude nabavke roba i usluga primljene putem Gospodarske diplomacije RH-Njemačka

Informacije vezane za međunarodne poslovne tendere i ponude nabavke roba i usluga primljene putem Gospodarske diplomacije RH-Njemačka

Hrvatska obrtnička komora zaprimila je nekoliko informacija o međunarodnim tenderima, kao i međunarodnom traženju ponuda dobavljača roba i usluga za koje se mogu prijaviti i hrvatski poduzetnici, putem sustava Gospodarske diplomacije.

Izdvojili smo nekoliko ponuda pristiglih iz Njemačke koje objavljujemo, a zainteresirani obrtnici i poduzetnici kod svake ponude ili međunarodnog natječaja imaju i podatke kontakt osoba pri Veleposlanstvu RH u matičnoj zemlji, kojoj se mogu javiti s dodatnim pitanjima vezanim uz uvjete ili tehničke detalje pojedine ponude/tendera.

1. Državni ured za izgradnju Erlangen - Nürnberg raspisao je natječaj za izvođenje stolarskih radova ugradnje većeg broja unutarnjih drvenih vrata.

Procijenjena vrijednost natječaja bez PDV-a je: 379.880,00 eura.

Rok za dostavu ponuda je: 27. travnja 2022. godine do 09:00 sati.

Jezik na kojem ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni: njemački.

Naručitelj:

Staatl. Bauamt Erlangen-Nürnberg

Bucher Str. 30

Nürnberg

NUTS-Code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

90408, Njemačka

Kontakt:

E-mail: v vergabe@stbaer.bayern.de

Telefon: +49 9113507199

Faks: +49 9113507294

Natječajna dokumentacija dostupna je kod:

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/222566

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se kod:

https://my.vergabe.bayern.de

Tekst natječaja na njemačkom jeziku nalazi se u privitku pod nazivom „Munchen 8 2022-OJS062-162204“.

2. Crkvena organizacija iz Straubinga raspisala je natječaj za izvođenje radova ugradnje PVC prozora za potrebe novogradnje objekta za smještaj osoba s invaliditetom.

Rok za dostavu ponuda je: 25. travnja 2022. godine do 10:15 sati.

Jezik na kojem ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni: njemački.

Naručitelj:

Barmherzige Brüder, Bay. Ordensprovinz KdöR

Äußere Passauer Straße 60

Straubing

NUTS-Code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt

94315, Njemačka

Kontakt:
E-mail: info@aumass.de

Telefon: +49 94219780

Natječajna dokumentacija dostupna je kod:

https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1827a3-eu

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se kod:

https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1827a3-eu

Tekst natječaja na njemačkom jeziku nalazi se u privitku pod nazivom „Munchen 4 2022-OJS060-153773“.

Za sva pitanja vezana za predmetne natječaje, zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu se obratiti na gore navedene kontakte.

Zainteresirani obrtnici/poduzetnici se za dodatne upite po potrebi mogu obratiti i Mladenu Nimcu u Generalni konzulat Republike Hrvatske u SR Njemačkoj, München, na e-mail: mladen.nimac@mvep.hr.“

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.

Donacija HOK-a za novi dom obrtnika na području Petrinje, Gline i Topuskog

Donacija HOK-a za novi dom obrtnika na području Petrinje, Gline i Topuskog

Hrvatska obrtnička komora uručila je donaciju od 160.000,00 kuna Udruženju obrtnika Petrinja, Glina i Topusko za kupnju i opremanje zamjenskog objekta jer je zgrada Udruženja potpuno uništena u potresu 29. prosinca 2020. godine.

Udruženje je privremeno smješteno u kontejneru koji nije prikladan za obavljanje svakodnevnih djelatnosti. Kupnja i opremanje novog prostora će puno značiti za obrtnike s ovog područja koji će ponovno imati svoj dom, rekao je predsjednik Udruženja obrtnika Petrinja, Glina i Topusko Stjepan Panežić.

Hrvatska obrtnička komora već je provela jednu humanitarnu akciju iz koje je donirano 330.000,00 kuna, što s ovom donacijom čini ukupno 490.000,00 kuna, podsjetio je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec. To će biti ukupna vrijednost za kupovinu novog doma hrvatskih obrtnika u Petrinji, Glini i Topuskom i to me posebno veseli, rekao je predsjednik Ranogajec.

Predsjednik Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Adolf Cvanciger, zahvalio je na donaciji te istaknuo da ona ide u prave ruke jer će obrtnici s ovog područja sada moći konzumirati sve svoje potrebe. To je još jedan poticaj i poruka Hrvatske obrtničke komore da na ovom potresom pogođenom ima nade te da obrtnici ovdje ostanu i rade, zaključio je gospodin Cvanciger.

Pročitajte više » | Napisano 04.04.2022.